Generátory plynů pro plynovou chromatografii / Balston


Generátor vodíku Parker Balston, typ H2PD-150

Generátory vodíku

Labo­ra­torní gene­rá­tory vodíku nabí­zejí zcela bez­peč­nou alter­na­tivu tla­ko­vých lahví s vodí­kem. Posky­tují ide­ální kom­bi­naci bez­peč­ného pro­vozu, spo­leh­li­vosti a potřebné výkon­nosti. Vyu­ží­vají ově­ře­nou tech­niku elek­t­ro­lýzy dei­o­ni­zo­vané vody pomocí mem­brány PEM (Pro­ton Exchange Mem­brane). Gene­rá­tory jsou vhodné pro všechny labo­ra­toře a všechna odvětví leh­kého průmyslu.

 • Auto­ma­tické napá­jení vodou jako voli­telné příslušenství
 • Vodík je vyrá­běn pouze tehdy, kdy je potřeba a při níz­kém tlaku pro­du­ko­va­ného vodíku
 • Pře­prava gene­rá­toru je bez­pečná a vylu­čuje rizika obvyklá při mani­pu­laci s vodíkem
 • K dis­po­zici je dál­kové ovlá­dání gene­rá­torů — tento sys­tém dovo­luje ovlá­dat až 27 gene­rá­torů vodíku z jedi­ného řídi­cího místa
 • 4 modely řady H2PEM zajiš­ťují prů­toky do 510 ml vodíku za minutu o čis­totě 99,9995 %
 • 2 modely řady H2PD zajiš­ťují prů­toky až 300 ml vodíku spe­ci­ální kva­lity 99,99999 % za minutu

Gene­rá­tory vodíku a nulo­vého vzdu­chu pro detek­tory FID

Kom­bi­nace dvou gene­rá­torů, a to gene­rá­toru vodík a gene­rá­toru nulo­vého vzdu­chu. Taková spo­lečná sestava zjistí vodík čistý na 99,9995 % (až 250 ml/min) a vzduch bez uhlo­vo­díků <0,05 ppm THC (až 2 500 ml/min).

 • Obslu­hují až 6 chro­ma­to­grafů s detek­tory FID
 • Bez­pečná alter­na­tiva tla­ko­vých ply­no­vých lahví
 • Bez­pro­blé­mový nepře­tr­žitý pro­voz laboratoře
 • Pra­cují spo­leh­livě s mini­mální údržbou

Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu

Labo­ra­torní gene­rá­tory nulo­vého vzdu­chu upra­vují stla­čený vzduch na poža­do­vaný “nulový” vzduch (<0,1 ppm THC). Zajiš­ťují stálý prů­tok čis­tého vzdu­chu bez sto­po­vého orga­nic­kého zne­čiš­tění (<0,05 ppm THC). Kromě ply­nové chro­ma­to­gra­fie lze vyu­žít v řadě che­mic­kých labo­ra­toří (včetně LCMS, TOC apod.).

 • Špič­kové detekční limity s porov­nání s jinými výrobky
 • Prů­toky čis­tého (nulo­vého = “zero air”) vzdu­chu od 1 litru do 30 litrů za minutu
 • Tichý pro­voz s mini­mální údržbou
 • 4 modely řady HPZA — nej­vý­kon­nější obslouží až 75 detek­torů FID
 • Gene­rá­tory nulo­vého vzdu­chu ve spe­ci­ál­ním nevý­buš­ném pro­ve­dení (model 75-82EU)
 • Kom­paktní design s CENELEX / ATEX / EEX certifikátem

Gene­rá­tory dusíku a nulo­vého dusíku

Gene­rá­tory nahra­zují drahé helium či dusík z tla­ko­vých lahví, a to nepře­tr­žitě 24 hodin denně s mini­mální obslu­hou a údržbu. Posky­tují pro spe­ci­ální labo­ra­torní apli­kace, che­mic­kou ana­lýzu a spek­trosko­pii dusík mimo­řádné čis­toty (UHP). Čis­tota dusíku je 99,9995 % (<0,1 ppm THC) v prů­to­cích do 3,2 litrů za minutu. Typ MGG 2500 před­sta­vuje ve spo­lečné sestavě kom­bi­naci 2 gene­rá­torů, a to gene­rá­toru nulo­vého dusíku a gene­rá­tor nulo­vého vzdu­chu (400 ml/min dusíku <0,05 ppm THC + 2 500 ml/min vzduchu),

 • Jsou dodá­vány s inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Eko­no­mický režim ve stan­dart­ním pro­ve­dení pro­dlu­žuje život­nost kom­pre­soru a sni­žuje pro­vozní náklady
 • Může záso­bo­vat až 6 chro­ma­to­grafů s detek­to­rem FID
 • K dis­po­zici také verze gene­rá­toru s upev­ně­ním na zeď

Zdroje dei­o­ni­zo­vané vody pro gene­rá­tory vodíku

Alter­na­tivní zdroj dei­o­ni­zo­vané vody pro všechny gene­rá­tory vodíku.

 • Typ 72–230 a 72–231 — “Hyd­ro­Gen Mate”
 • Napá­jení běž­nou pit­nou vodou
 • Prů­tok 1 litr za minutu
 • Snadná insta­lace a téměř bez­ob­služný provoz

Apli­kace gene­rá­torů plynu Bal­ston
pro GC a GC/MS (ply­nová chromatografie)

Apli­kace

Typ gene­rá­toru

Gene­rá­tory vodíku pro GC aplikace H2PEM-100, 165, 260, 510, H2PD-150, H2PD-300
Gene­rá­tory vodíku + nulo­vého vzdu­chu (kombi) pro GC apli­kace (FID detekce) FID-1000, FID-2500
Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu pro GC apli­kace (FID detekce) v nevý­buš­ném provedení 75–83 HPZA-3500, 7000, 18000, 30000 75-82EU-220, 75-82EU
Gene­rá­tory nulo­vého dusíku pro GC aplikace UHPZN2-1100, UHPZN2-3200
Gene­rá­tory dusíku pro GC a další aplikace UHPN2-600 až UHPN2-3200
Gene­rá­tory nulo­vého dusíku a nulo­vého vzduchu pro GC/FID aplikace MGG-400, MGG-2500
Hyd­ro­Gen Mate pří­stroj pro pří­pravu dei­o­ni­zo­vané vody ke generátoru 72–230, 72–231