Generátory plynů pro plynovou chromatografii / domnick hunter


Generátor vodíku Parker domnick hunter, série H-MD

Generátory vodíku

Gene­rá­tory vodíku vyu­ží­vají osvěd­če­nou tech­niku elek­t­ro­lýzy dei­o­ni­zo­vané vody pomocí mem­brány PEM (Pro­ton Exchange Mem­brane). Vodík je vyrá­běn pouze tehdy, kdy je potřeba a při níz­kém tlaku pro­du­ko­va­ného vodíku. Posky­tují ide­ální kom­bi­naci bez­peč­ného pro­vozu, spo­leh­li­vosti a potřebné výkon­nosti a  jsou vhodné pro všechny labo­ra­toře a všechna odvětví leh­kého průmyslu.

 •  Bez­pečná pře­prava gene­rá­toru, která vylu­čuje rizika obvyklá při mani­pu­laci s vodíkem
 • 3 modely řady H (20H, 40H, 60H) zajiš­ťují prů­toky do 500 ml vodíku za minutu o čis­totě 99,9995 %
 • 4 modely řady H-MD zajiš­ťují prů­toky až 1100 ml vodíku za minutu o spe­ci­ální kva­litě 99,99995 %
 • Dál­kové ovlá­dání gene­rá­torů - dovo­luje ovlá­dat až 27 gene­rá­torů vodíku z jedi­ného řídi­cího místa

 

Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu

Gene­rá­tory nulo­vého vzdu­chu zajiš­ťují stálý prů­tok čis­tého vzdu­chu bez sto­po­vého orga­nic­kého zne­čiš­tění. V porov­nání s jinými výrobky nabí­zejí špič­kové detekční limity. Posky­tují prů­toky čis­tého (nulo­vého = “zero air”) vzdu­chu od 1 litru do 30 litrů za minutu.

 • Sní­ma­telný horní panel, umož­ňu­jící osa­zení gene­rá­toru vodíku (řady H a H-MD) nahoru do účelné kombinace
 • Kromě ply­nové chro­ma­to­gra­fie lze vyu­žít v řadě che­mic­kých labo­ra­toří včetně LC/MS, TOC apod.
 • Řada UHP (spe­ci­ální čis­toty) je vyba­vena pla­ti­no­vým kata­ly­zá­to­rem pro dodávku dusíku bez orga­nic­kých látek (< 0,1 ppm)
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj

Gene­rá­tory dusíku a nulo­vého dusíku

Tyto gene­rá­tory posky­tují dusík mimo­řádné čis­toty (UHP) pro spe­ci­ální labo­ra­torní apli­kace, che­mic­kou ana­lýzu a spek­trosko­pii. Dodá­vají dusík o čis­totě 99,9995 % v prů­to­cích do 3 litrů za minutu.

 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Eko­no­mický režim ve stan­dart­ním pro­ve­dení pro­dlu­žuje život­nost kom­pre­soru a sni­žuje pro­vozní náklady

Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu

Robustní gene­rá­tory řady G6 a G7 zajiš­ťují sou­čas­nou dodávku vysoce čis­tého dusíku a suchého vzdu­chu. Jsou vhodné pro che­mic­kou ana­lýzu v jaké­koli laboratoři.

 • Mimo­řádně tichý chod, schvá­leny vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace

Apli­kace gene­rá­torů plynu domnick hun­ter pro GC a GC/MS
(ply­nová chromatografie)

Apli­kace

Typ gene­rá­toru

Gene­rá­tory vodíku  pro GC (se spa­lo­vací detekcí)  20H, 40H, 60H 
pro GC a GC/MS (nosný plyn) 20H-MD, 40H-MD, 60H-MD, 110H-MD
pro ICP-MS
(hmot­nostní spek­tro­me­t­rie s indukčně váza­ným plazmatem)
40H-ICP
Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu pro GC (se spa­lo­vací detekcí) UHP-10ZA-S až UHP-300ZA-S
Gene­rá­tory nulo­vého dusíku pro GC aplikace UHPZN2-100, UHZN2-3000
Gene­rá­tory dusíku pro GC a kri­tické aplikace UHPN2-550 až UHPN2-3000
Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu G6, G7