Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / Balston


Generátor dusíku Balston, LCMS-500

Generátory plynů pro LC/MS
kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí / Balston

Gene­rá­tory dusíku NitroFlow

Gene­rá­tory dusíku Nit­roFlow zajiš­ťují kon­ti­nu­ální dodávku vysoce čis­tého plynu pro labo­ra­torní instru­men­taci. Vyrá­bějí 30, resp. 60 litrů čis­tého dusíku za minutu za pou­žití mem­brá­nové sepa­race. Vyu­žití najdou v širo­kém spek­tru labo­ra­toří včetně LC / MS.

  • Inte­gro­vaný bez­mazný kompresor
  • Model Nit­roFlow 60 dostupný s inte­gro­va­ným mem­brá­no­vým suši­čem vzdu­chu (5 l/min, rosný bod –40°C)

Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS

Gene­rá­tory zajiš­ťují stá­lou dodávku dusíku v LCMS kva­litě (99,5 %), a to 24 hodin denně. Kom­paktní, spo­leh­livé řešení s mini­mální údrž­bou. Šest základ­ních modelů od N2-14 až N2-145 dodává dusík od 34 litrů do 233 litrů za minutu.

Gene­rá­tory dusíku a čis­tého vzdu­chu “TRIGAS”

Gene­rá­tory dusíku a čis­tého vzdu­chu “TRIGAS” byly vyvi­nuty pro apli­ko­vané bio­sys­témy LC/MS/MS instru­men­tace. Kom­bi­no­vaný sys­tém LC / MS-5000 zajiš­ťuje sou­čas­nou dodávku čis­tého dusíku, nulo­vého vzdu­chu a suchého vzdu­chu. Dusík čis­toty 99,9 %, nulový vzduch <0,1 ppm THC (Total Hyd­ro­Car­bons), suchý vzduch –40°C rosný bod.

  • Vari­anta s kom­pre­so­rem i bez kompresoru
  • Spe­ci­ální design zajiš­ťuje extrémně tichý chod

Gene­rá­tory dusíku Nit­ro­Source Lab

Gene­rá­tory dusíku Nit­ro­Source Lab jsou pou­ží­vány všemi výrobci LC/MS sys­témů. Vyu­ží­vají vlastní paten­tově chrá­ně­nou mem­brá­no­vou tech­niku výroby dusíku. Mohou záso­bo­vat až 20 LC/MS insta­lací jed­ním generátorem.

  • Dodá­vají až 500 litrů čis­tého dusíku za minutu
  • Nehlučný chod, gene­rá­tory bez pohyb­li­vých součástek

Gene­rá­tory dusíku pro detek­tory ELSD

Gene­rá­tory dusíku pro detek­tory ELSD (Eva­po­ra­tive Light Scat­te­ring Detec­tor) vyu­ží­vají mem­brá­no­vou sepa­raci při výrobě dusíku. Pro­du­kují vysoce čistý dusík, výkon až 8 litrů dusíku za minutu

  • Kom­paktní design s mini­mální údržbou

Aplikace generátorů plynu Balston pro LC/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí)

Apli­kace

Typ gene­rá­toru

Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS aplikace  Nit­roFlow Lab, Nit­roFlow 60
Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS aplikace N2-14 až N2-135
Gene­rá­tory dusíku a čis­tého vzdu­chu (TRIGAS kombi)   LCMS-5000, LCMS-5001
Gene­rá­tory dusíku pro větší odběry a ústřední laboratoře  Nit­ro­Source Lab 
Gene­rá­tory dusíku pro ELSD detektory  N2-04