Generátory plynů pro spektrometrii, koncentrátory, analyzátory TOC / Balston


Generátory čistého vzduchu pro FTIR spektroskopii, Parker Balston

Generátory čistého vzduchu pro FTIR spektrometrii

Gene­rá­tory čis­tého vzdu­chu jsou pou­ží­vány hlav­ními výrobci FTIR sys­témů. Posky­tují až 85 litrů za minutu vysoce čis­tého plynu spek­t­rální kva­lity (rosný bod –73°C, CO2 <1 ppm. Dodá­vaný plyn je ide­ální alter­na­ti­vou k dusíku a zajiš­ťuje čistší spek­t­rální pozadí a přes­nější analýzy.

 • Nahra­zují drahé tla­kové lahve
 • Mini­mální a jed­no­du­chá údržba

Gene­rá­tory dusíku vysoké čistoty

Gene­rá­tory dusíku vysoké čis­toty jsou určeny pro ana­ly­tic­kou instru­men­taci včetně ICP emisní spek­tro­me­t­rie (Inducti­vely Coupled Plasma). Zajiš­ťují nepře­tr­žité záso­bo­vání vysoce čis­tým dusí­kem spek­t­rální kva­lity.
Pro­dukce až 14,5 litru dusíku za minutu UHP kva­lity až 99,999 % po 24 hod denně.

 • 4 základní modely HPN2-5200 až HPN2-14000
 • Verze s inte­gro­va­ným kom­pre­so­rem - úsporný chod, i bez kompresoru

Gene­rá­tory suchého vzdu­chu pro NMR spek­tro­me­t­rii a AA spektrometrii

Tyto gene­rá­tory dodá­vají vysoce suchý vzduch (rosný bod –73°C) pro NMR a další ana­lýzy. Výkon až 340 litrů za minutu. Model 73–100 (AA Gas Puri­fier) navr­žen spe­ci­álně pro ato­mo­vou absorbční spektroskopii.

 • Levná alter­na­tiva k dusíku s krát­ko­do­bou návratností
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou

Mem­brá­nové sušiče vzduchu

Mem­brá­nové sušiče vzdu­chu zajiš­ťují kon­ti­nu­ální dodávku velmi suchého vzdu­chu (rosný bod –40°C). Tři základní modely 64–01, 64–02, 64–10, výkon až 1200 litrů za minutu.

 • Nehlučné, bez pohyb­li­vých sou­čás­tek, nepo­tře­bují elek­tric­kou energii
 • Nepra­cují s chla­divy — jsou šetrné k život­nímu prostředí
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou

Gene­rá­tory dusíku pro odparky a koncentrátory

Gene­rá­tory dusíku pro odparky a kon­cen­t­rá­tory dodá­vají až 350 litrů čis­tého dusíku za minutu. Dva výrobní modely — NitroVap-1LV, NitroVap-2LV.

 • Pra­cují nepře­tr­žitě 24 hodin denně
 • Snadná insta­lace a jed­no­du­chý provoz
 • Úsporný poho­to­vostní režim

Gene­rá­tory plynu pro TOC analyzátory

Tyto gene­rá­tory plynu zajiš­ťují kon­ti­nu­ální záso­bo­vání TOC ana­ly­zá­torů čis­tým nos­ným ply­nem (<0,05 ppm uhlo­vo­díků, <1 ppm CO2, –73°C rosný bod)

 • Ide­ální náhrada tla­ko­vých lahví s dusí­kem, kys­lí­kem a vzduchem
 • Spl­ňuje poža­davky všech výrobců TOC analyzátorů

Apli­kace gene­rá­torů plynu Bal­ston
pro spek­trosko­pii, vypa­řo­vání a TOC (ana­lýza cel­ko­vého orga­nic­kého uhlíku)

Apli­kace

Typ gene­rá­toru

Gene­rá­tory čis­tého vzduchu pro FTIR spektroskopii 75–42, 75–52, 75–62, 74–5041
Gene­rá­tory dusíku pro ICP spek­trosko­pii a analýzu HPN2-5200 až HPN2-14000
Gene­rá­tory suchého vzduchu pro NMR spektroskopii UDA-300
pro AA spektroskopii 73–100
Mem­brá­nové sušiče vzduchu   64–01, 64–02, 64–10
Gene­rá­tory dusíku pro odparky a koncentrátory NitroVap-1LV, NitroVap-2LV
Gene­rá­tory plynu pro TOC analyzátory TOC-625, TOC-1250