Generátory plynů pro spektroskopii, TOC, cirkulární dichroismus a digitální radiografii / domnick hunter


Generátor dusíku Parker domnick hunter EDGE, pro lékařské účely

Generátory čistého dusíku

Gene­rá­tory čis­tého dusíku mají robustní kon­strukci a posky­tují velmi čistý dusík pro che­mic­kou ana­lýzu a spek­trosko­pii. Jsou homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instru­men­tace. Prů­toky od 5 do 12,5 litrů dusíku za minutu o čis­totě 99,8 — 99,999 %.

 • 4 základní modely ve vari­antě s kom­pre­so­rem či bez (modely HPN2-5000 až HPN2-12500)
 • Dodá­vány s inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Úsporný chod zvy­šuje život­nost kompresorů

Gene­rá­tory spek­t­rál­ního dusíku

Gene­rá­tory spek­t­rál­ního dusíku jsou navr­ženy cíleně pro CD spek­trosko­pii (Cir­cu­lar Dichro­ism) a ICP spek­trosko­pii (Inducti­vely Coupled Plasma). Posky­tují vysoce čistý dusík spek­t­rální kva­lity 99,9965 % v nepře­tr­ži­tém pro­vozu 24 hod denně.

 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace
 • Jed­no­du­chá insta­lace a spo­leh­livý pro­voz s mini­mální údržbou

Gene­rá­tory dusíku pro lékař­ské přístroje

Gene­rá­tory dusíku pro lékař­ské pří­stroje dodá­vají vysoce kva­litní dusík o čis­totě 99,999 %. Vhodné pro náročné aplikace.

 • Inte­gro­vaný bez­mazný kom­pre­sor s tichým chodem
 • Jed­no­du­chá insta­lace a spo­leh­livý pro­voz s mini­mální údržbou

Gene­rá­tory suchého vzduchu

Tyto gene­rá­tory dodá­vají vysoce suchý vzduch nejen pro spek­t­rální labo­ra­toře. Mají robustní kon­strukci a jsou pro­vě­řené pro kon­ti­nu­ální dodávku suchého vzduchu.

 • Inte­gro­vaný bez­mazný kom­pre­sor s tichým chodem
 • Výkon 3 — 6 litrů za minutu, rosný bod –40°C

Gene­rá­tory suchého vzdu­chu bez CO2

Gene­rá­tory K-MT-LAB dodá­vají vysoce suchý vzduch zba­vený stop CO2. Jsou určené pro náročné poža­davky spek­t­rální ana­lýzy (FT-IR) a che­mické ana­lýzy (TOC).

 • Prů­toky vzdu­chu od 1,5 do 100 litrů za minutu (ve 3 velikostech)
 • Čis­tota vzdu­chu <1 ppm zbyt­ko­vého CO2 a <0,003 ppm uhlovodíků
 • Nepře­tr­žitá dodávka vysoce kva­lit­ního suchého vzduchu

Apli­kace gene­rá­torů plynu domnick hun­ter pro spek­trosko­pii, TOC, cir­ku­lární dichro­is­mus a digi­tální radiografii

Apli­kace

Typ gene­rá­toru

Gene­rá­tory dusíku pro che­mic­kou a spek­t­rální ana­lýzu vč. ICP HPN2-5000 až HPN2-12500
Gene­rá­tory dusíku pro cir­ku­lární dichro­is­mus a ICP CD10-0
Gene­rá­tory dusíku pro lékař­ské pří­stroje (Edge) G-LN-800
Gene­rá­tory suchého vzduchu pro spek­trosko­pii G8, G9