Hydraulická filtrace


Sortiment hydraulické filtrace Parker

Fil­trace Par­ker má již tra­dici více než 50 let. Během této dekády Par­ker vlo­žil úsilí do vývoje svých pro­duktů, za úče­lem aby spl­ňo­valy poža­davky dnešní doby ať už v oblasti mobil­ních nebo prů­mys­lo­vých seg­mentů trhu. Cílem spo­leč­nosti je poskyt­nout zákaz­ní­kům vyso­kou kva­litu pro­duktů ve všech odvětví prů­myslů, bez ohledu jestli se jedná o fil­traci hyd­rau­lic­kou, pali­vo­vou, vzdu­cho­vou a nebo o moni­to­ro­vací zaří­zení, která se zejména v posled­ních letech obje­vují na trhu fil­trace a stá­vají se tak jeho nedíl­nou součástí.

Fil­trace Par­ker pře­sa­huje obvyklá řešení a fle­xi­bilně zajiš­ťuje pre­venci sys­témů a zabra­ňuje selhání sys­témů v kom­bi­naci s pro­dlou­že­ním život­nosti hyd­rau­lic­kých kom­po­nentů, maza­cích a pali­vo­vých sys­témů. Spo­lečně s našimi zákaz­níky můžeme polo­žit základy k rea­li­zaci řešení pro sys­témy příš­tích gene­rací. Naše prin­cipy a struk­tury jsou zalo­ženy na vyzrá­lých trž­ních týmech a posky­tují nároč­ným trhům, zákaz­ní­kům a part­ne­rům maxi­mální eko­no­mické a eko­lo­gické hodnoty.

Podob­nější tech­nické infor­mace k pro­duk­tům hyd­rau­lické fil­trace / parker.com

Produkty v kategorii Hydraulická filtrace