Monitorování stavu kapalin a mazadel Kittiwake


parker-kittiwake-produkty

Sys­témy Par­ker Kit­tiwake jsou schopny pro­vá­dět detailní ana­lýzu stavu fil­trač­ních sys­témů a pro­voz­ních kapa­lin, akus­tic­kých změn a vib­rací při poško­zení zaří­zení i moni­to­ringu emisí růz­ných plynů. Tyto pro­dukty jsou nej­čas­těji vyu­ží­vány ve stře­dis­cích údržby výrob­ních závodů, a to zejména v oblas­tech osobní lodní dopravy, při dobý­vání ropy a plynu, výrobě elek­trické ener­gie i pro obranné technologie.

Nabí­zíme pro­dukty a řešení ke sle­do­vání stavu mazání, paliva, plynu, stroj­ního zaří­zení a moř­ské vody.

 

 

 

Testovací sady Parker Kittiwake pro jednotlivé parametry obsahují činidla, spotřební materiál a kompletní návod pro více různých testů

Tes­to­vací sady Par­ker Kit­tiwake pro jed­not­livé para­me­try obsa­hují čini­dla, spo­třební mate­riál a kom­pletní návod pro více růz­ných testů

Výhody, které při­náší sle­do­vání stavu

 • detekce opo­tře­bení nebo hro­zí­cích poruch a havárií
 • detekce degra­dace maziva nebo jeho znečištění
 • kon­t­rola pou­ži­tého oleje
 • opti­ma­li­zace ser­vis­ních intervalů
 • maxi­ma­li­zace pro­voz­ního času

Pro­dukty a sady pro testy přímo na místě

 • MHC Bea­ring Chec­ker (kata­log MAH1214) - uni­kátní ruční pří­stroj posky­tu­jící ser­vis­ním tech­ni­kům snadný a rychlý způ­sob ana­lýzy stavu a mazání ložisek

Zjis­těte více o tomto přístrojiikona-new


 • ANA­LEX­fdM­plus (kata­log MAP19448) - velmi přesný pří­stroj určený k měření kon­ta­mi­nace vzorků oleje, obsa­hu­jí­cího fero­mag­ne­tické čás­tice v důsledku opotřebení
 • Vyhří­vaný VISKOZIMETR (kata­log MAP19449)- nástroj pro sle­do­vání visko­zity oleje

  Testovací sada pro sledování viskozity oleje obsahuje vyhřívaný viskozimetr, napájení a veškerý spotřební materiál v přenosném robustním kovovém kufříku

  Tes­to­vací sada pro sle­do­vání visko­zity oleje obsa­huje vyhří­vaný visko­zi­metr, napá­jení a veš­kerý spo­třební mate­riál v pře­nos­ném robust­ním kovo­vém kufříku

 • Sada DIGI Field Kit (kata­log MAP19450) - níz­ko­ná­kla­dová souprava pro měření vět­šího počtu para­me­trů oleje přímo v terénu
 • Tes­to­vací sada DIGI Water in Oil Test Kit (kata­log MAP19451) - souprava pro digi­tální ana­lýzu obsahu vody v oleji

Sní­mače na výrobní lince

 • napří­klad sys­tém MWDS, který je v sou­časné době nej­cit­li­věj­ším z dostup­ných sen­zorů kovo­vého otěru na trhu

Zaří­zení pro prů­běžné moni­to­ro­vání emisí

 • moni­to­ro­vání výfu­ko­vých plynů meto­dami IR a UV (Pro­cal)

 

parker_kittiwake

 

 

 

Pro­dukty ze sady pro tes­to­vání na místě:

Vyhří­vaný visko­zi­metr — nástroj pro sle­do­vání visko­zity oleje

ANA­LEX­fdM­plus — pří­stroj k měření kovo­vých nečis­tot ve vzor­cích oleje