Adsorpční sušiče stlačeného vzduchu Pneudri


Adsorbční sušič Pneudri MIDIplus pro sušení stlačeného vzduchu, Parker domnick hunter

Adsorpční sušiče stla­če­ného vzdu­chu PNEUDRI před­sta­vují řešení pro­blémů s vlh­kostí stla­če­ného vzdu­chu a jsou záru­kou dodávky čis­tého suchého vzdu­chu. Pouze zcela čistý a suchý stla­čený vzduch zajiš­ťuje výrobní pro­voz s maxi­mál­ními úspo­rami, jaká­koli nedo­ko­nalá úprava vzdu­chu se může ve svém důsledku velmi prodražit.

Řada adsorpč­ních sušičů PNEUDRI se stu­de­nou (popř. tep­lou) rege­ne­rací pro­ká­zala v celo­svě­to­vém měřítku svoji úspor­nost. Sys­tém PNEUDRI čistí a suší stla­čený vzduch stan­dardně až na rosný bod –40°C, pro spe­ci­ální účely lze sušiče PNEUDRI dodat v modi­fi­kaci pro rosný bod –70°C.

Adsorpční sušiče s lehčí a menší konstrukcí

Díky vyu­žití spe­ci­ál­ního tvá­ření hli­níku byl vyvi­nut adsorpční sušič Par­ker domnick hun­ter, jehož veli­kost a váha je na úrovni pou­hých 60% ve srov­nání s kla­sic­kou kon­strukcí sušičů. Sušiče PNEUDRI pou­ží­vají dvou­ko­mo­rový tvá­řený hli­ní­kový pro­fil s vyso­kou pev­ností v tahu. Tento sta­veb­ni­cový sys­tém nahra­zuje potřebu insta­lace více­cest­ných ven­tilů a pro­po­jo­va­cího potrubí. Kolony z tvá­ře­ného hli­ní­ko­vého pro­filu jsou spo­jeny šrouby tak, že při­po­je­ním dal­ších jed­no­tek lze zvý­šit prů­tok vzdu­chu a tím umož­nit další roz­ší­ření sta­nice. Více­řadé sta­nice umož­ňují snadné odpo­jení sušičů k pro­ve­dení údržby nebo ser­visu, pří­padně při potřebě sní­žení výkonu sta­nice (např. v prů­běhu noční směny). Tato výhoda umož­ňuje ser­visní a údrž­bář­ské práce s mini­mál­ním pře­ru­še­ním dodávky vzduchu.

Uni­kátní sys­tém řízení podle ros­ného bodu vzdu­chu (DDS)

Spo­třeba rege­ne­rač­ního vzdu­chu je závislá na prů­toku vzdu­chu, jeho tlaku a tep­lotě. Prů­tok stla­če­ného vzdu­chu je jen málo­kdy kon­stantní. Uve­dené fak­tory se mění podle roz­lo­žení pro­vozní zátěže v prů­běhu dne, v závis­losti na tep­lotě okolí a rela­tivní vlh­kosti vzdu­chu. Důsled­kem změn pra­cov­ních pod­mí­nek při pro­vozu adsorpční sušiče se stá­lým prů­to­kem rege­ne­rač­ního vzdu­chu je sní­žená účin­nost zaří­zení. Řízení chodu sušiče v závis­losti na dosa­že­ném ros­ném bodu (DDS) je zalo­ženo na sní­mání výstup­ního ros­ného bodu a pruž­nou změnu délky cyklu rege­ne­race v závis­losti na jeho prů­běhu. Takto zís­kaná úspora před­sta­vuje až 75% nákladů. Řízení DDS je zabu­do­váno v ovlá­da­cím sys­tému sušiče, při­čemž trvale zob­ra­zuje výstupní hod­notu ros­ného bodu. Kon­takt sig­nálu poru­chy může být vyve­den přes roz­hraní (při­po­jení) do jaké­ho­koli auto­ma­ti­zo­va­ného sys­tému řízení nebo do varov­ného sig­na­li­zač­ního zařízení.

Typ

Prů­tok vzduchu

Refe­renční podmínky 

PNEUDRI MiDAS (DAS) do 34 m3/hod 7 bar g, sání 20 °C + 1 bar abs 
PNEUDRI MIDI­plus (DME) 40 až 300 m3/hod  7 bar g, sání 20 °C + 1 bar abs 
PNEUDRI Maxi (MX) 400 až 2000 m3/hod  7 bar g, sání 20 °C + 1 bar abs 
PNEUDRI MXLE Advantage do 21 000 m3/hod  

PNEUDRI MiDAS

 • nejmenší výko­nová řada s mini­mál­ními nároky na půdo­rys­nou základnu 30 x 15 cm při výšce od 42 do 110 cm
 • kom­paktní a odleh­čená kon­strukce, váha jed­not­li­vých modelů je od 11 do 28 kg
 • mož­nost mon­táže sušiče i na zeď
 • sušiče MiDAS čistí a suší vzduch stan­dardně na tla­kový rosný bod –40 °C, čímž spl­ňují poža­davky na normy ISO 8573.1 (třída 1.2.1.)
 • spe­ci­ální pro­ve­dení sušiče MiDAS pro tla­kový rosný bod –70°C, což spl­ňuje poža­davky na normu ISO 8573.1. (třída 1.1.1.)
 • řada MiDAS se dodává v 7 základ­ních mode­lech (DAS1 až DAS7)

PNEUDRI MIDI­plus

U adsorpč­ních sušičů K-MT6 — K-MT8, K-MT10-K-MT25, DM012-DM080 a DME012 — DME080 bude postupně ukon­čena výroba a budou zcela nahra­zeny novými adsorpč­ními sušiči CDAS a OFAS Par­ker Zan­der — V NOVÉM POJETÍ. Ukon­čení výroby bude ozná­meno 6 měsíců pře­dem. Náhradní díly budou k dis­po­zici po dobu 10 let od ukon­čení výroby.
 • střední výko­nová řada
 • kom­paktní a odleh­čená kon­strukce, váha jed­not­li­vých modelů je od 32 do 104 kg, anti­ko­rozní úprava
 • mož­nost mon­táže sušiče i na zeď
 • mož­nost řízení podle ros­ného bodu - eko­no­mický režim / sys­tém DDS
 • vnější indi­ká­tor vlh­kosti, mano­me­try pro stá­lou indi­kaci stavu sys­tému, fil­try řady OIL-X Evolution
 • řada MIDI­plus se dodává v 9 základ­ních mode­lech (DME012 až DME080)

PNEUDRI Maxi

 • nej­vyšší  výko­nová řada
 • paten­to­vaná sta­veb­ni­cová kon­strukce s mož­ností budou­cího roz­ší­ření, váha jed­not­li­vých modelů je od 235 do 825 kg
 • anti­ko­rozní povr­chová ochrana “alo­crom” a suchý epo­xi­dový nátěr s dlou­hou životností
 • mož­nost řízení podle ros­ného bodu — eko­no­mický režim / sys­tém DDS
 • sušiče Maxi čistí a suší vzduch stan­dardně na tla­kový rosný bod od –20 °C nebo –70 °C
 • účinná rege­ne­race adsorpční náplně, spe­ci­ální sys­tém plnění chrá­nící adsorpční náplň
 • voli­telné pří­slu­šen­ství: dál­kové hlá­šení poruch, infor­mace o ros­ném bodu, napo­jení na nad­řa­zený řídící systém
 • řada Maxi se dodává v 8 základ­ních mode­lech (MX102 až MX108)

PNEUDRI MXLE Advan­tage  — Adsorpční sušič nej­vyšší výko­nové řady s vývě­vou na pod­poru rege­ne­race sušící náplně

Produkty v kategorii Adsorpční sušiče