Adsorpční sušička PNEUDRI MXLE ADVANTAGE


Adsorbční sušič Pneudri MXLE Advantage pro sušení stlačeného vzduchu, Parker domnick hunter

Pro dnešní moderní výrobní zaří­zení je vyu­žití stla­če­ného vzdu­chu často klí­čo­vým aspek­tem. Bez ohledu na to, zda stla­čený vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrob­kem nebo se pou­žívá k auto­ma­ti­zaci pro­cesů, resp. pohání jiné zaří­zení nebo slouží k pro­dukci dal­ších plynů, je čistý a suchý stla­čený vzduch důle­ži­tým fak­to­rem pro udr­žení efek­tivní produkce.

Úče­lem sušičky je odstra­nění vodní páry, kon­den­zace, koroze a v pří­padě adsorpč­ních sušičů i zabrá­nění růstu mik­ro­or­ga­nismů. Napří­klad u výroby potra­vin nesmí v žád­ném pří­padě dochá­zet ke kon­ta­mi­naci pro­duktu nebo výbavy či výrob­ního pro­cesu jako tako­vého. Samotná gene­race čis­tého, suchého, stla­če­ného vzdu­chu je však ener­ge­ticky náročná, a proto všechny výrobní spo­leč­nosti usi­lují o zlep­šení své pro­vozní čin­nosti, zejména pokud jde o spo­třebu ener­gie a dopad na životní prostředí.

Nový sys­tém sušení vzdu­chu byl spe­ci­álně navr­žený tak, aby kom­bi­no­val všechny výhody tra­diční adsorpční sušičky s dal­šími výho­dami, jako je vyšší objem stla­če­ného vzdu­chu na výstupu a nižší náklady na energii.

Sušička PNEUDRI MXLE ADVANTAGE vyu­žívá Vacuum Assi­s­ted Pres­sure Swing Adsorp­tion (VAPSA), tedy metodu tla­kové cyk­lické adsorpce s pomocí vakua. Spo­třeba suchého vzdu­chu je u této metody pouze 3 %. Sys­tém fun­guje téměř iden­tic­kým způ­so­bem jako PSA (Pres­sure Swing Adsorp­tion) s tím roz­dí­lem, že vyu­žívá vývěvu k expanzi poža­do­va­ného objemu suchého rege­ne­rač­ního vzdu­chu, což má za násle­dek sní­žení jeho spo­třeby. Výhoda tohoto sys­tému spo­čívá v tom, že k rege­ne­raci není pou­žit kon­ta­mi­no­vaný vzduch z okolí a že není zapo­třebí ani dodá­vat externí teplo.

Nízkoenergetická adsorpční sušička se studenou regenerací

K dal­ším výho­dám nového sys­tému patří jeho kom­paktní a lehká modu­lární kon­strukce.  Nej­větší výhodu ale před­sta­vuje mož­nost zís­kat až o 17 % více stla­če­ného vzdu­chu při nižší spo­třebě ener­gie. Ve srov­nání s podob­nými sys­témy adsorpč­ních suši­ček se stu­de­nou rege­ne­rací hovo­říme až o 60% úspoře ener­gie, v porov­nání s adsorpč­ními sušič­kami s rege­ne­rací tep­lem až o 39% sní­žení spo­třeby ener­gie. Díky tako­výmto úspo­rám se návrat­nost inves­tic vlo­že­ných do poří­zení sušičky PNEUDRI MXLE ADVANTAGE pohy­buje v roz­mezí od 12 do 18 měsíců. Toto jedi­nečné číslo navíc pod­po­ruje mini­mální nut­nost ser­vis­ních zásahů v prů­běhu pro­vozu sys­tému a pro­dlou­žení času mezi jed­not­li­vými pre­ven­tiv­ními údržbami.

Vyso­kou spo­leh­li­vost celého sys­tému ocení pře­de­vším pro­vozy, kde je nutný bez­pro­blé­mový chod zaří­zení a prů­běh pro­cesů, kde nelze akcep­to­vat kon­ta­mi­naci výrobků nebo výbavy. Sys­tém je tedy vhodný do všech prů­mys­lo­vých oblastí včetně výrobců potra­vin a nápojů a pro far­ma­ceu­tický prů­mysl. Pro jakou­ko­liv spo­leč­nost je proto poří­zení sušičky PNEUDRI MXLE ADVATAGE sáz­kou na jis­totu vyšší pro­duk­ti­vity, lepší kon­ku­ren­ce­schop­nosti, rychlé návrat­nosti inves­tic, úspor ener­gie a sní­žení envi­ron­men­tální zátěže.