Cyklonové odlučovače vlhkosti OIL-X Evolution


Koncová filtrace stlačeného vzduchu, odlučovače vlhkosti OIL-X Evolution, Parker domnick hunter

Voda v roz­vo­dech tla­ko­vého vzdu­chu vede neod­vratně ke ško­dám na zaří­zení, zejména způ­so­buje koro­du­jící potrubí, trvalé poško­zení pne­u­ma­tic­kých zaří­zení a sni­žuje účin­nost dochlazovačů.

Více než 99% vody lze snadno a hos­po­dárně odstra­nit pomocí vysoce účin­ného odlu­čo­vače kon­den­zátu řady WS díky jehož insta­laci bude váš sys­tém stla­če­ného vzdu­chu pra­co­vat mno­hem efek­tiv­něji bez pro­stojů a se sní­že­nými náklady na údržbu.

Tato paten­to­vaná tech­no­lo­gie vede také ke zvý­šení účin­nosti dochla­zo­vačů, kon­den­zač­ních sušičů, fil­trů a ostat­ních zaří­ze­ních v sys­té­mech roz­vodu tla­ko­vého vzduchu.

 

 

 

 

Hlavní pří­nosy cyk­ló­no­vého odlu­čo­vače vlh­kosti OIL-X Evolution

  • zaří­zení je tes­to­váno podle normy ISO 8573.9
  • nezá­vislé zkoušky účin­nosti spo­leč­ností Lloyds Regis­ter a doži­votní záruka
  • vysoká účin­nost, a to až 99%
  • efek­tivní vyu­žití inves­tice s mini­mál­ními náklady na údržbu
  • ově­řená paten­to­vaná konstrukce
  • vysoké prů­toky vzdu­chu a velmi nízká tla­ková ztráta
  • auto­ma­tický odvod kon­den­zátu je pova­žo­ván za standard
  • odstra­nění koroze a okují z potrubí

K cyk­ló­no­vému odlu­čo­vači vlh­kosti OIL-X Evo­lu­tion lze dodat ruční nebo externí elek­tro­nický odvá­děč kon­den­zátu (pro­ve­dení pro PN 50, těleso z nere­zové oceli),