Úprava vzduchu pro dýchání


Zařízení pro úpravu dýchacího vzduchu, 6 stupňů čištění, typ BA-DME-015, Parker domnick hunter

Typic­kými lát­kami, které zne­čiš­ťují vzduch jsou bio­lo­gické čás­tice, pra­chové čás­tice, prů­mys­lové škod­li­viny, výpary a kouře, mlhy a smog. Značné zne­čiš­tění vzdu­chu způ­so­buje také azbest, oxidy síry, dusík a těžké kovy ze spa­lo­va­cích pro­cesů, zejména hnědé uhlí a nekva­litní paliva, a to i domácí tope­niště na tuhá paliva. Nebez­pečné páry, plyny a výpary se mohou uvol­ňo­vat v růz­ných stup­ních výrob­ních pro­cesů. Ať pochází zne­čiš­tění ze škod­li­vých par, praš­nosti nebo kon­ta­mi­nace sys­tému stla­če­ného vzdu­chu, účinná ochrana dýchaní je nezbytná. Typic­kými zdroji zne­čiš­tění je čiš­tění nej­růz­něj­ších nádrží, stří­kání barev a laků, likvi­dace azbes­to­vých mate­ri­álů, trhací a bou­rací práce v lomech nebo při demo­li­cích, ražení tunelů, rizi­kové práce ve stís­ně­ných pro­sto­rách, sva­řo­vání a další.

V sys­té­mech stla­če­ného vzdu­chu je okolní vzduch nasá­ván kom­pre­so­rem, čímž dovnitř pro­ni­kají pří­tomné zne­čiš­ťu­jící látky včetně dal­ších, které pochá­zejí z pro­vozu kom­pre­soru. Mezi škod­li­vi­nami tak mohou být zejména oxid uhel­natý (CO), oxid uhli­čitý (CO2), vodní pára, mik­ro­or­ga­nismy, vzdušný prach, ole­jové páry a aero­soly,  vodní aero­soly, kon­den­zo­vaná vzdušná vlh­kost, rez a šupiny z potrubí a zařízení.

Zdravotní a bezpečnostní předpisy pro dýchací vzduch

Stla­čený vzduch pro dýchání , např. v nemoc­nič­ních zaří­ze­ních, musí spl­ňo­vat pří­sluš­nou domácí legisla­tivu. V Evropě jsou nej­vyšší pří­pustné kon­cen­t­race zne­čiš­tění dýcha­cího vzdu­chu dány nor­mou EN 12021. Dopo­ru­čení pro výběr, způ­sob úpravy a údržby dýcha­cího vzdu­chu lze najít v normě EN 529. Je nezbytné, aby všechna zaří­zení tako­vých sys­témů byly pra­vi­delně tes­to­vána v inter­va­lech mini­málně 1 x měsíčně.

Tech­nické normy pro dýchací vzduch

Limity kon­ta­mi­nace dýcha­cího vzdu­chu klí­čo­vými škod­li­vi­nami pro různé legisla­tivy a porov­nání s běž­nou kva­li­tou dýcha­cího vzdu­chu upra­ve­ného zaří­ze­ním Par­ker domnick huter.

Škod­livá látka
OSHA stu­peň D
CSA Z180.1
Evrop­ský lékopis
Par­ker domnick hun­ter
BA-DME/BAM rozsah
Voda Tla­kový rosný bod 5 °C
pod nej­nižší tep­lo­tou systému
 67 ppm
(= 45°C atmo­sfé­ric­kého
ros­ného bodu)
 14 ppm
(= 58°C atmo­sfé­ric­kého
ros­ného bodu)
Olej / lubrikant  5 mg/m3 < 1 mg/m3  0,1 mg/m3 0,003 mg/m3
Oxid uhli­čitý (CO2) < 100 ppm < 500 ppm  < 500 ppm < 500 ppm
Oxid uhel­natý (CO) < 10 ppm <  5 ppm  < 5 ppm < 5 ppm
Oxid dus­natý a dusi­čitý
(NO a NO2)
 < 2 ppm < 2 ppm
Oxid siři­čitý (SO2)  < 1 ppm < 1 ppm