Elektronické odvaděče kondenzátu ecodrain / Parker Zander


Odváděče kondenzátu Parker Hiross Ecodrain, typ ED3000

Vzdušná vlh­kost obsa­žená ve stla­če­ném vzdu­chu může při dosa­žení ros­ného bodu kon­den­zo­vat. V sou­sta­vách stla­če­ného vzdu­chu dochází ke kon­den­zaci opa­ko­vaně, a to v kaž­dém z násle­du­jí­cích výrob­ních stupňů respek­tive v kaž­dém z těchto zaří­zení: dochla­zo­vač za kom­pre­so­rem, tla­ková nádoba (vzduš­ník), kon­den­zační sušič, pří­slušná potrubní trasa nebo koa­lescenční filtr.

V let­ních dnech (25°C, rela­tivní vlh­kost 60%) se může na kaž­dých 100 m3/h stla­če­ného vzdu­chu nashro­máž­dit až 1,3 l kon­den­zátu za hodinu. V zimě (0°C, rela­tivní vlh­kost 40%) se takto nao­pak získá pouze 0,1 l. Kon­den­zát je nasy­cen nečis­to­tami z okol­ního vzdu­chu (prach), z kom­pre­soru (olej, otěr) a ze sys­témů stla­če­ného vzdu­chu (rez). Podle druhu kom­pre­soru nebo oleje může být kon­den­zát kyselý (až pH 4) nebo zása­ditý (až pH 8).

Potrubí poškozené vlivem kondenzátu se škodlivinami

Potrubí poško­zené vli­vem kon­den­zátu se škodlivinami

Kon­den­zát s obsa­že­nými škod­li­vi­nami může způ­so­bit značné poško­zení potrub­ních tras, výrob­ního zaří­zení nebo vyrá­bě­ného zboží.

K oddě­lení kon­den­zátu se pou­ží­vají odva­děče kon­den­zátu růz­ného typu, moderní odva­děče jsou elek­tro­nické. Z důvodu zne­čiš­tění nelze kon­den­zát vypouš­tět spo­lečně s odpad­ními vodami. Ve vět­šině zemí se zpra­co­vání kon­den­zátu řídí spe­ci­ál­ními zákon­nými předpisy.

parker_zander

 

 

 

 

 

Elektronické odvaděče kondenzátu Parker Zander

Typ

Maxi­mální tlak

Maxi­mální průtok 

ED 3000 do 16 bar do 6000 m3/ hod 
ED 2000 do 16 / 25 / 40 / 50 bar  do 66 000 m3/ hod