Filtrační vložky OIL-X Evolution


Filtrační vložka OIL-X Evolution, Parker domnick hunter

Chcete-li udr­žet zaru­čo­va­nou kva­litu vzdu­chu, je třeba vložku fil­tru měnit každý rok, a to za ori­gi­nální ele­ment  Par­ker domnick hunter.

Po dobu život­nosti do vložky neu­stále vel­kou rych­lostí nará­žejí kapénky kon­den­zátu obsa­hu­jící olej, kyse­liny a čás­tice mecha­nic­kých nečis­tot. Tento kal je nutné zachy­tit a odstra­nit, aby byl před ním ochrá­něn celý roz­vod stla­če­ného vzdu­chu. Po uply­nutí peri­ody výměny vložky se může stát, že dojde k osla­bení fil­trační schop­nosti média a ke sní­žení fil­trační účin­nosti. Toto kri­tické osla­bení fil­trační účin­nosti lze snadno zjis­tit sle­do­vá­ním dife­renč­ního tlaku.

Kaž­do­roční výměna fil­trační vložky je proto nezbytná a nedo­dr­žení této pod­mínky může mít za násle­dek zhor­šení účin­nosti, sní­žení kva­lity vzdu­chu a zvý­šení pro­voz­ních nákladů.

 

 

 

Konstrukce a parametry filtrační vložky OIL-X Evolution

Vstupní prů­točné hrdlo Veli­kost stup­ního otvoru je shodná s při­po­jo­va­cím prů­mě­rem fil­tru, což sni­žuje tla­ko­vou ztrátu, a tím pro­vozní náklady.
Rov­no­měrné roz­lo­žení průtoku Rov­no­měrné roz­lo­žení prů­toku vzdu­chu po celé vnitřní ploše vložky zajiš­ťuje roz­vá­děč vzduchu.
Pro­fil sklá­da­ného média Pro odstra­ňo­vání čás­tic a aero­solů je pou­žito sklá­da­ného fil­trač­ního média, které zajiš­ťuje Náplň fil­tru z nano­vlá­ken 4,5-krát větší objem fil­trační vložky, než jaká je u běž­ných ele­mentů. Díky  tomu se zvět­šuje i fil­trační plo­cha, sni­žuje se rych­lost prů­toku, zlep­šuje schop­nost zadr­žení nečis­tot, sni­žují se pro­vozní náklady a zvy­šuje se kom­pakt­nost fil­trační vložky. Stup­ňo­vitá hus­tota média dále pro­dlu­žuje život­nost fil­tru a cel­ko­vou účin­nost filtrace.
Odstra­nění ole­jový par Mecha­nic­kou fil­trací lze odstra­nit i mimo­řádně jemné kapalné a pevné čás­tice, avšak touto ces­tou nelze odfil­tro­vat plynné nečis­toty, jako jsou ole­jové páry nebo pachy. K účin­nému odstra­ňo­vání těchto nečis­tot vyu­ží­vají fil­try OIL-X Evo­lu­tion typ ACS/OVR sys­tému hloub­kové adsorpce s vlož­kami s aktiv­ním uhlím.
Kónický tvar dna vložky Tur­bu­lence prů­toku vzdu­chu je nadále sní­žena konic­kým tva­rem vnitřní strany spod­ního víčka fil­trační vložky.
Aero­dy­na­mické vodicí lopatky Účinně usměr­ňují prů­tok vzdu­chu do fil­trační vložky.
Sta­bi­li­zá­tory vzduchu Zajiš­ťují usměr­ňo­vání prů­toku vzdu­chu na výstupu.
Sběrná vrstva Zabez­pe­čuje rychlý a účinný odvod kapal­ných nečis­tot, které se nahro­ma­dily for­mou koa­lescence molekul.
Spe­ci­ální fil­trační médium Fil­trační médium z nano­vlá­ken aktivně odpu­zuje olej a vodu, čímž sni­žuje tla­ko­vou ztrátu a udr­žuje pro­vozní náklady na mini­mální úrovni. 
Sběrná žebra Těleso a vložka fil­tru jako jeden celek vyu­ží­vají kapi­lární vzlí­na­vosti pro zlep­šení odvodu kapal­ných nečis­tot. Inter­akce mezi těle­sem a vlož­kou také zajiš­ťuje maxi­mální koa­lescenci za všech pro­voz­ních podmínek.