Filtry stlačeného vzduchu OIL-X - V NOVÉM POJETÍ


Nové filtry OIL-X Parker domnick hunter představují zcela nové pojetí v oblasti úpravy vzduchu - Parker Hannifin

Nová řada fil­trů stla­če­ného vzdu­chu pozvedá účin­nost na zcela jinou úro­veň. Řada fil­trů OIL-X vychází z celo­svě­to­vých zku­še­ností Par­keru ve fil­traci a byla vyvi­nuta tak, aby zajiš­ťo­vala kon­zis­tentní a mimo­řád­nou kva­litu vzdu­chu, která je zaru­čena po dobu 12 měsíců pro­vozu a je ově­řena třetí stra­nou (Lloyd regis­ter) dle normy ISO 8573–1.

NEJNIŽŠÍ DIFERENČNÍ TLAKOVÁ ZTRÁTA NA TRHU

Díky kom­bi­naci jedi­nečné fil­trační vložky se spe­ci­álně navr­že­ným a opti­ma­li­zo­va­ným sys­té­mem prou­dění vzdu­chu jsou fil­try stla­če­ného vzdu­chu OIL-X Par­ker domnick hun­ter navr­ženy tak, aby nejen dodá­valy vzduch ve kva­litě, která je v sou­ladu s kla­si­fi­kací normy ISO 8573–1, ale s nej­niž­ším dife­renční tla­ko­vou ztrá­tou na trhu, tak zajiš­ťuje maxi­mální efek­ti­vitu a produktivitu.

Uni­kátní fil­trační vložka

Její spe­ci­ální kon­strukce sni­žuje rych­lost prou­dění vzdu­chu, sni­žuje tla­ko­vou ztrátu, zvy­šuje kapa­citu pro zachy­co­vání nečis­tot a vyzna­čuje se vyšší účin­ností. Vzta­huje se na ni 12měsíční záruka kva­lity vzduchu.

Sys­tém řízení toku

Spe­ci­álně vyvi­nuté náto­kové hrdlo s 90° oblou­kem, roz­dě­lo­va­čem prů­toku a kuže­lo­vým difu­zo­rem toku má za cíl dosáh­nout stá­lého a rov­no­měr­ného prů­toku vzduchu.

Těleso fil­trunove-filtry-oil-x-parker-domnick-hunter-rez

Je navr­ženo tak, aby umož­ňo­valo snad­nou údržbu a výměnu fil­trač­ních prvků a vzta­huje se na ně 10letá záruka.

Fle­xi­bilní připojení

Široké spek­trum veli­kostí vstup­ních otvorů a závi­to­vých při­po­jení filtrů.

Epo­xi­dový nátěr

Pro­ti­ko­rozní ochrana chro­má­to­vá­ním a pev­ným epo­xi­do­vým práš­ko­vým povla­kem zaru­čuje trvan­li­vost a snad­nou vizu­ální roz­po­zna­tel­nost i po něko­lika letech v provozu.

Pro­mostránka CDAS&OFAS Par­ker Zan­der — V NOVÉM POJETÍ


Tech­nické detaily k OIL-X fil­t­rům stla­če­ného vzdu­chu — Par­ker domnick hun­ter / parker.com