Adsorpční sušiče CDAS a OFAS - V NOVÉM POJETÍ


parker-zander-adsorpcni-susice-se-studenou-regeneraci-ofas-oil-free-air-system-system-vzduchu-bez-oleje-a-cdas-clean-dry-air-system-system-cisteho-sucheho-vzduchu

Úprava stla­če­ného vzdu­chu (adsorpční sušiče vzdu­chu) pokro­čila: Zcela nová řada adsorpč­ních sušičů se stu­de­nou rege­ne­rací Par­ker Zan­der s inte­gro­va­nou fil­trací je vyba­vena ino­va­tivní tech­no­lo­gií s novými vlast­nostmi. Vyzna­čuje se 100% garan­to­va­nou kva­li­tou vzdu­chu a pokud jde o účin­nost, nabízí stan­dardy špič­kové svě­tové úrovně. Je cha­rak­te­ri­zo­vána pokro­či­lými fil­try, které vyu­ží­vají nej­no­vější tech­no­lo­gii OIL-X, při­čemž každý detail nových sys­témů CDAS (sys­tém čis­tého suchého vzdu­chu) a OFAS (sys­tém vzdu­chu bez oleje) byl peč­livě navr­žen tak, aby zajiš­ťo­val účinný pro­voz. To zna­mená maxi­mální pro­duk­ti­vitu, zcela bez­pro­blé­mový pro­voz a zvý­še­nou hos­po­dár­nost pro prů­mys­lové uži­va­tele – to vše na základě bri­lant­ního uni­kát­ního tech­nic­kého řešení.

parker_zander

 

 

 

CDAS (Clean Dry Air System) – systém čistého suchého vzduchu

Kontaminanty a zdroje znečištění v systémech stlačeného vzduchu - Parker Zander adsorpční sušiče se studenou regenerací CDAS a OFAS

Klik­nutí se obrá­zek zvětší do plné velikosti.

Sys­tém čis­tého suchého vzdu­chu Par­ker Zan­der CDAS kom­bi­nuje sofis­ti­ko­va­nou tech­no­lo­gii fil­trace OIL-X s opti­ma­li­zo­va­ným sys­té­mem sušení a je vytvo­řen tak, aby dlou­ho­době posky­to­val vysoký výkon. Kva­lita vzdu­chu je potvr­zena třetí stra­nou podle normy ISO 8573–1, můžete se tedy na kva­litu svého stla­če­ného vzdu­chu plně spolehnout.

OFAS (Oil Free Air System) – systém vzduchu bez oleje

Sys­tém OFAS kom­bi­nuje sofis­ti­ko­va­nou tech­no­lo­gii fil­trace OIL-X s opti­ma­li­zo­va­ným sys­té­mem sušení. Je vytvo­řen tak, aby dlou­ho­době posky­to­val vysoký výkon. Kva­lita vzdu­chu je potvr­zena třetí stra­nou podle normy ISO 8573–1, při­čemž nabízí pro všechny oleje kla­si­fi­kaci 0. Můžete se tedy na jakost svého stla­če­ného vzdu­chu plně spolehnout.

ISO 8573–1 — TŘÍDA ČISTOTY VZDUCHU 0

Sys­tém OFAS je ově­řený třetí stra­nou (Lloyd regis­ter) a posky­tuje třídu čis­toty vzdu­chu 0 dle ISO 8573–1, a to pokud jde o obsah oleje ve vzdu­chu vyrá­bě­ného ole­jem maza­nými, tak i z bez­o­le­jo­vými kom­pre­sory. Tím je zajiš­těna a garan­to­vána kva­lita stla­če­ného vzdu­chu v místě spo­třeby u kri­tic­kých aplikací.

Sys­tém OFAS nabízí třídu čis­toty vzdu­chu 0 ve vztahu k cel­ko­vému množ­ství oleje, bez ohledu na to, jestli stla­čený vzduch pro­du­kují kom­pre­sory s ole­jem nebo bez­o­le­jové. Tato kla­si­fi­kace zajiš­ťuje nej­vyšší kva­litu vzdu­chu v místě pou­žití pro kri­tické apli­kace za zlo­mek nákladů na spe­ci­a­li­zo­vané bez­o­le­jové kompresory.


Ener­ge­ticky úsporná tech­no­lo­gie (EST)

EST je stan­dardní výba­vou všech modelů. Tato tech­no­lo­gie při­způ­so­buje pro­voz sušiče pod­mín­kám okolí na vstupu, tak i poža­dav­kům na odběr vzdu­chu. Díky tomu se sni­žují nároky na údržbu a významně kle­sají náklady na ener­gii, při­čemž tato úspora často dosa­huje až 85 %.

  • Iden­ti­fi­kace zapnutí el. proudu a sig­na­li­zace poruchy
  • Ser­visní indi­ká­tory sušiče a filtru
  • Zob­ra­zení tla­ko­vého ros­ného bodu
  • Ochranné relé: výstraha týka­jící se elek­tric­kého proudu a ros­ného bodu a poru­chy snímače
  • 4–20 mA — vzdá­lený pře­nos hod­noty ros­ného bodu

Pro­mostránka CDAS&OFAS Par­ker Zan­der — V NOVÉM POJETÍ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Dis­plej jako rozhraní

Velká obra­zovka nabízí v reál­ném čase velké množ­ství sro­zu­mi­tel­ných a uži­teč­ných
informací.

Desi­kant s vyso­kou pevností

Pat­rony se suši­cím pro­střed­kem jsou plněny postu­pem snows­torm fil­ling, mají pěti­le­tou život­nost, zajiš­ťují stálý pro­ces sušení, rege­ne­raci a rosný bod.

Inte­gro­vané filtry

Nová řada fil­trů OIL-X je vytvo­řená tak, aby posky­to­vala výkon odpo­ví­da­jící normě
ISO 8573–1 s velmi níz­kou tla­ko­vou ztrátou.

Šrou­bo­vací horní víko

Víko se závi­tem umož­ňuje pří­mou výměnu pat­ron s desikantem.

Rege­ne­race

Rege­ne­rační vzduch lze snadno nasta­vit na mini­mální pro­vozní tlak bez nut­nosti pou­ží­vat spe­ci­ální nástroje.

Kolony chrá­něné proti korozi

Záruka 10 let zajiš­ťu­jící dlou­hou pro­vozní životnost.

Plno­prů­točný roz­vod vzduchu

Opti­ma­li­zo­vané řízení prů­toku vzdu­chu zajiš­ťuje sní­žení tla­ko­vých ztrát.

Sys­tém plno­prů­to­ko­vých ventilů

Ven­tily s níz­kou tla­ko­vou ztrá­tou a s mini­mál­ním zpět­ným tla­kem. Díky robustní kon­strukci je pro­dlou­žen inter­val mezi ser­vis­ními zásahy.

Nosný rám

Nosný rám je při­způ­so­ben pro pale­tové vozíky, což umož­ňuje snad­nou a časově nená­roč­nou insta­laci zařízení.

Tech­nické detaily k CDAS (Clean Air Dry Sys­tem) — Par­ker Zan­der / parker.com

Tech­nické detaily k OFAS (Oil Free Air Sys­tem) — Par­ker Zan­der / parker.com