Filtry OIL-X Evolution


OIL-X-GS

Hlavní vlast­ností fil­trů OIL-X Evo­lu­tion je dosa­žení nej­vyš­ších kva­li­ta­tiv­ních poža­davků mezi­ná­rodně uzná­vané normy ISO 8573.1 s nej­nižší tla­ko­vou ztrá­tou v prů­běhu pro­vozu mezi všemi svě­to­vými výrobci. V návaz­nosti na tyto základní před­nosti je posky­to­vána 12-i měsíční záruka na kva­litu výstup­ního vzdu­chu po insta­laci nového fil­tru nebo nové fil­trační vložky.

Běžné fil­try stla­če­ného vzdu­chu již pod­sta­tou svojí kon­strukce (jde vlastně o pře­kážku v prů­toku vzdu­chu) spo­tře­bo­vá­vají velké množ­ství ener­gie. Během život­nosti fil­trační vložky se škr­cení prů­toku  stále více zvy­šuje a běžně již po roce pro­vozu může taková vložka spo­tře­bo­vá­vat více ener­gie, než jaká je její cena.  Po tech­nické stránce závisí život­nost vložky na dife­renč­ním tlaku. Vět­šina výrobců dopo­ru­čuje výměnu vložky fil­tru při dife­renč­ním tlaku mezi 500 a 700 mbar. Taková tla­ková ztráta stojí pro­vo­zo­va­tele na ener­gii kom­pre­soru plných 5 % navíc. Je to vlastně tak, jako když  jedete se zata­že­nou brzdou!

Fil­try stla­če­ného vzdu­chu OIL-X EVOLUTION spo­tře­bo­vá­vají velmi málo ener­gie, pro­tože mají nízký odpor proti prů­toku vzdu­chu. Pokro­ková tech­nická řešení, jako je hlu­boký pro­fil sklá­da­ného fil­trač­ního  média, stup­ňo­vitá hus­tota fil­trač­ních vrs­tev a olej odpu­zu­jící povr­chová úprava, vedou ke vzniku vysoce účinné fil­trační vložky s níz­kými vstup­ními náklady na ener­gii. Hod­nota dife­renč­ního tlaku je zpo­čátku nízká a zůstává nízká po celou dobu život­nosti.  Je pod­po­řena jed­no­roční záru­kou kva­lity vzdu­chu. Tato řada fil­trů stla­če­ného vzdu­chu OIL-X EVOLUTION je navr­žena od počátku tak, aby spl­ňo­vala sou­časné i budoucí poža­davky na jakost stla­če­ného vzdu­chu. S vyu­ži­tím aero­dy­na­mic­kých tech­nik pou­ží­va­ných v letec­kém prů­myslu se nám poda­řilo opti­ma­li­zo­vat směr prou­dění vzdu­chu těle­sem i vlož­kou fil­tru. Výsled­kem je pod­statné sní­žení prů­to­kové tur­bu­lence a tla­kové ztráty.  Opti­mální usměr­nění prů­toku je klí­čo­vým fak­to­rem ke sní­žení pro­voz­ních nákladů sys­tému fil­trace stla­če­ného vzduchu.

OIL-X Evolution - proudění vzduchu tělesem i vložkou

OIL-X Evo­lu­tion — prou­dění vzdu­chu těle­sem i vložkou

Dvě záruka trvalé pro­vozní kva­lity 

Na všechny fil­try OIL-X EVOLUTION jsou posky­to­vány dvě záruky. První záru­kou je jed­no­letá záruka kva­lity stla­če­ného vzdu­chu, které zajiš­ťuje, že obsah pev­ných čás­tic, ole­jo­vého aero­solu a par spl­ňuje mezi­ná­rodní normu ISO 8573.1. Tato záruka se auto­ma­ticky pro­dlu­žuje, pokud jsou dodr­žo­vána ser­visní dopo­ru­čení. Druhá záruka se vzta­huje na dese­ti­le­tou život­nost tělesa fil­tru, jsou-li dodr­ženy dopo­ru­čené pro­vozní podmínky.