Úprava vzduchu pro kolejová vozidla


Adsorpční sušič Parker domnick hunter s 3stupňovou filtrací

Jed­notky pro úpravu stla­če­ného vzdu­chu pro kole­jová vozi­dla jsou spe­ci­ální sušiče vyba­vené pří­sluš­nou vstupní a kon­co­vou fil­trací. Zajiš­ťují doko­nalé odstra­nění obsa­že­ného oleje, ole­jo­vého aero­solu, pra­chu, vlh­kosti a vod­ních par, a tedy stá­lou dodávku vzdu­chu nej­vyšší kva­lity. Modu­lární kon­strukce jed­no­tek umož­ňuje fun­go­vání i v těch nej­ná­roč­něj­ších pro­voz­ních pod­mín­kách a pokrytí spe­ci­ál­ních poža­davků na rosný bod. Jed­notky umož­ňují fle­xi­bilní insta­laci — vodo­rov­nou / svis­lou / vnitřní / vnější, jsou odolné vůči nárazu, vib­ra­cím a ohni a jsou 100 % chrá­něné proti korozi.

Jed­notky pro úpravu stla­če­ného vzdu­chu zahr­nují 5 pra­cov­ních stupňů

  • cyk­lo­nový sepa­rá­tor TFSE
  • koa­lescenční před­filtr 1 mik­ron TFGE
  • koa­lescenční mik­ro­filtr 0,01 mik­ron TFHE
  • adsorbční sušič TDV / TDH / TDS
  • pra­chový filtr 1 mik­ron TFDE

Ovlá­da­cím sys­té­mem jed­no­tek pro úpravu stla­če­ného vzdu­chu pro kole­jová vozi­dla je elek­tro­nická řídicí jed­notka, která regu­luje sušič a ven­tily odvá­děčů kon­den­zátu vstupní fil­trace, dis­po­nuje úspor­ným reži­mem — Energy Saving / Purge Eco­nomy a pří­dav­ným elek­tric­kým ohře­vem odvá­děčů vstup­ních fil­trů a vstupu adsorpč­ního sušiče (ochrana před zamrznutím).

Voli­telně lze zaří­zení dopl­nit o elek­tro­nický či pne­u­ma­tický odvod kon­den­zátu, ohřev top­nými kabely nebo sní­žení ros­ného bodu dle požadavku.