Palivová filtrace


PALIVOVÁ FILTRACE racor

Voda, nej­horší nepří­tel motoru

Vodu lze často najít v naftě hlavně díky kon­den­zaci, dis­tri­buci a pod­mín­kám okol­ního pro­středí. Kon­ta­mi­nace vodou se vysky­tuje čas­těji ve vlh­kém pro­středí a v námoř­ních aplikacích.

Typická zaří­zení pro před­fil­traci nemají schop­nost odlou­čit vodu a zame­zit jejímu vnik­nutí do čer­pa­dla a vstři­ko­vače, a tedy neza­bra­ňují násled­nému poško­zení a sní­žení účin­nosti pali­vo­vých sys­témů. Proto je mimo­řádně důle­žité účinně odlou­čit vodu v palivu před­tím, než se pro­vede závě­rečná fáze fil­trace pev­ných čás­tic v palivu. Par­ker Racor ve svém sor­ti­mentu nabízí řadu pro­duktů, které vám pomo­hou těmto pro­blé­mům předejít.

 

 

 

Pří­tom­nost vody v naf­to­vém palivu může způ­so­bo­vat násle­du­jící problémy:

  • Voda způ­so­buje korozi želez­ných kom­po­nentů a vytváří volné čás­tice oxidů železa, které mohou poško­zo­vat vstřikovače.
  • Voda v kom­bi­naci s naf­to­vým pali­vem může vytvá­řet ide­ální pod­mínky pro rychlý mik­ro­bi­o­lo­gický růst bak­te­rií. Tyto mik­roby mohou ome­zit účin­nost fil­trů a ovliv­ňují efek­tiv­nost vstřikování.
  • Kon­ta­mi­nace vodou v kom­bi­naci s růz­nými for­mami síry vytváří kyse­linu síro­vou. Tato silná kyse­lina může poško­zo­vat sys­tém vstři­ko­vání a kom­po­nenty motoru.
  • Voda v sys­tému vstři­ko­vání zhor­šuje lubri­kační vlast­nosti sys­tému a tím se může způ­so­bit zadí­rání a před­časné opotřebení.

palivová filtrace parker racor

 

 

 

Podob­nější tech­nické infor­mace k pro­duk­tům Par­ker Racor / parker.com