Procesní filtrace kapalin a nápojů


Procesní filtrace nápojů a kapalin

V moder­ních výrob­ních pro­vo­zech, a to včetně potra­vi­nář­ských pro­vozů, je pou­žití stla­če­ného vzdu­chu, plynů, páry a dal­ších pro­ces­ních teku­tin naprosto stě­žejní. Ať už stla­čený vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrobky nebo se pou­žívá pro auto­ma­ti­zaci výrob­ních pro­cesů nebo balení výrobků, jeho ply­nulá dodávka v pří­slušné kva­litě (často ste­rilní) je nezbyt­ností.
Nedo­sta­tečně ošet­řený stla­čený vzduch obsa­huje z tohoto pohledu řadu nebez­peč­ných škod­li­vin a nečis­tot, které v potra­vi­nář­ství mohou být zdra­vot­ním rizi­kem. Mož­nost mik­ro­bi­ální kon­ta­mi­nace v prů­běhu tech­no­lo­gic­kých pochodů výrazně vzrůstá zejména ve vlh­kém pro­středí a za zvý­šené teploty.

Stu­dená mik­ro­bi­o­lo­gická sta­bi­li­zace piva s garan­to­va­nými výsledky — Par­ker domnick hunter

Kva­litní fil­trace kapa­lin a vzdu­chu pro spl­nění hygi­e­nic­kých předpisů

Vyspělé země proto mají pro výrobu potra­vin a nápojů přísné právní před­pisy a striktní hygi­e­nické normy. V Evropě platí naří­zení 852/2004 o hygi­eně potra­vin. Hygi­e­nické před­pisy obvykle zava­zují výrobní pod­niky k zave­dení sys­tému bez­peč­ných potra­vin FSMS (Food Safety Manage­ment Sys­tem), který vychází z prin­cipů ana­lýzy rizik HACCP (Hazard Ana­ly­sis Cri­ti­cal Con­t­rol Points). Řada pod­niků proto zavádí sys­tém řízení bez­peč­nosti potra­vin — ISO 22000.

Úprava vzdu­chu pro potra­vi­nář­ské účely odstra­ňuje násle­du­jící znečištění

Příklad konfigurace systému úpravy vzduchu od kompresoru až po koncovou sterilní filtraci - Procesní filtrace kapalin a nápojů Parker domnick hunter

Pří­klad kon­fi­gu­race sys­tému úpravy vzdu­chu od kom­pre­soru až po kon­co­vou ste­rilní filtraci

  • vlh­kost a vodní páry, atmo­sfé­rický prach, mikroorganismy
  • olej ve všech for­mách, aerosoly
  • rez a otěr z potrubí

Pro­cesní fil­trace kapa­lin a nápojů / úprava vzdu­chu pro potra­vi­nář­ských a balicí prů­mysl je tech­nicky kom­plexní pro­ble­ma­tika a je potřeba u tzv. dýcha­cích / ven­ti­lač­ních fil­trů vypl­nit zadá­vací pod­mínky for­mou dotaz­níku. Dotaz­ník s pro­sím stáh­něte na této stránce vpravo v sekci lite­ra­tura a zašlete na níže uve­dený kon­takt nebo na adresu technici@parker.com.