Membránové generátory dusíku


NitroSource

Prin­cip činnosti

Gene­rá­tory dusíku Nit­ro­SourceNit­roFlow obsa­hují mem­brá­nové moduly s dutými vlákny umís­těné v kom­paktní skříni, vyba­ven vlast­ním řídi­cím sys­té­mem a osa­zené před­fil­trací vzduchu.

Stla­čený vzduch (před­su­šený na tla­kový rosný bod +3°C) vstu­puje do pří­vodní pří­pojky gene­rá­toru, kde je před­čiš­těn na vstup­ních fil­trech 1 µm  a 0,1 µm. Dále je veden přes adsor­bér s aktiv­ním uhlím pro odstra­nění ole­jo­vých a aro­ma­tic­kých výparů a pro eli­mi­naci ozónu. Nako­nec stla­čený vzduch pro­chází do mem­brá­no­vých modulů přes jemný pra­chový filtr.

Mem­brá­nové moduly jsou kon­stru­o­vány pro odlou­čení nežá­dou­cích plynů (kys­líku a vod­ních par) přes pro­pust­nou stěnu dutých mem­brá­no­vých vlá­ken. Sepa­ro­vané plyny jsou odvá­děny do okolní atmo­sféry, zatímco pro­du­ko­vaný plyn — dusík je pod­vá­děn na místo spotřeby.

 

 

Prin­cip separace

Duté mem­brány z prů­mys­lo­vého poly­meru
poly­fe­ny­le­no­xidu (PPO)

Odstra­nění plynů mem­brá­nou s dutými vlákny je jed­no­du­chý. Mik­ro­sko­pická dutá vlákna umož­ňují nežá­dou­cím ply­nům (kys­líku a vod­ním parám) pro­stu­po­vat přes jejich stěny, kdežto pro­du­ko­vaný plyn — dusík vystu­puje z mem­brán k dal­šímu apli­kač­nímu využití.

Ve sku­teč­nosti je však mole­ku­lární sepa­race o něco slo­ži­tější. Vědecký tým Par­ker domnick hun­ter zabý­va­jící se otáz­kami apli­kace poly­merů vyvi­nul a vylep­šil tech­no­lo­gii mem­brán z dutých vlá­ken pro dosa­žení extrémně vyso­kého výkonu a stability.

Duté mem­brány Par­ker domnick hun­ter jsou vyro­beny z velmi pev­ného prů­mys­lo­vého poly­meru – poly­fe­ny­le­no­xidu (PPO). Tento typ plas­to­vého mate­ri­álu je na jedné straně velmi masivní, ale na druhé straně je také velmi pro­pustný. Tato vlast­nost zna­mená, že pro kon­krétní objem pro­du­ko­va­ného dusíku je zapo­třebí men­šího počtu vlá­ken a mno­hem niž­šího vstup­ního tlaku vzdu­chu. Mem­brány Par­ker domnick hun­ter jsou sku­tečně nej­pro­pust­něj­šími mem­brá­nami mezi všemi kon­ku­renč­ními výrobky ve svě­to­vém měřítku.

Mem­brá­nové gene­rá­tory zahrnují:

  • Nit­ro­Source a Nit­roFlow generátory

  • Mem­brá­nové gene­rá­tory pro huš­tění pne­u­ma­tik — TruckTyre Saver

 

Jak pra­cují mem­brá­nové generátory?