Filtrace technických plynů a CNG, úprava bioplynu


Hyperchill Bioenergy with logo

Úprava bio­plynu

Bio­plyn je obvykle nasy­cen kapal­nou vlh­kostí a může obsa­ho­vat pra­chové čás­tice. Vlh­kost a prach musí být stejně jako další nežá­doucí kon­ta­mi­nace z bio­plynu odstra­něny, jeli­kož způ­so­bují korozi, opo­tře­bení a poško­zení tech­no­lo­gie. Hlav­ním prv­kem úpravy bio­plynu je jeho vysu­šení, které se pro­vádí zchla­ze­ním na + 1°C v tepel­ném výmě­níku plyn / chla­dicí kapa­lina při vyu­žití stroj­ního chla­zení s velmi níz­kou vstupní tep­lo­tou média.  Dal­ším nut­ným kro­kem je odlou­čení zkon­den­zo­vané vlh­kosti a odstra­nění mecha­nic­kých nečis­tot v odlu­čo­vači kon­den­zátu (chemistru).

 

Par­ker Hiross Bio­Energy výrobky pro sys­témy úpravy bioplynu

 • strojní jed­notky pro chla­zení bio­plynu (Hyper­cool BioEnergy)
 • dochla­zo­vače a odlu­čo­vače vlh­kosti z bio­plynu (Hyper­sep BioEnergy)
 • odvá­děče kon­den­zátu a nečis­tot (Hyper­drain BioEnergy) 

Sys­témy Par­ker Hiross Bio­Energy jsou kon­stru­o­vány pro vysoce účinné a spo­leh­livé odstra­nění nežá­dou­cího kon­den­zátu a nečis­tot. Hlavní hod­notu, kte­rou pro­vo­zo­va­telé zís­kají při  insta­laci těchto sys­témů je spo­leh­livý pro­voz s vyšší ener­ge­tic­kou vyu­ži­tel­ností bio­plynu a ochrana tech­no­lo­gie proti zvý­še­ném opo­tře­bení nebo poško­zení. Před­mě­tem dodá­vek jsou kom­plexní řešení sys­tému chla­zení — sušení, zdroj chladu, návrh trub­ko­vých tepel­ných výmě­níků a prvků pro sepa­raci vlh­kosti a nečistot.

Dochla­zo­vače Hyper­Cool BioEnergy

filtrace-a-separace-uprava-bioplynu

Nárust cen fosil­ních paliv v posled­ních letech způ­so­bil, že se bio­plyn stal atrak­tivní alter­na­ti­vou. Bio­plyn zís­kaný z plo­din pěs­to­va­ných pro tento účel jako napří­klad kuku­řice, je v sou­čas­nosti hnací silou růstu tohoto zdroje ener­gie v Evrop­ské Unii.

 • trub­kov­nice s žeb­ro­va­nými trub­kami z nere­zové oceli
 • vysoká tep­losměnná kapacita
 • pro­voz s velmi níz­kou a opti­málně říze­nou tep­lo­tou výstup­ního plynu

Odlu­čo­vače Hyper­sep BioEnergy

 • sta­bilní 99% účin­nost odlou­čení i v pří­padě pro­měn­li­vého průtoku
 • velmi nízká tla­ková ztráta
 • snadný pří­stup pro účely údržby, vymě­ni­tel­nost chemistru
 • paten­tová ochrana

Odvá­děče kon­den­zátu Hyper­drain BioEnergy

 • spo­leh­livý a účinný odvod kon­den­zátu i při velmi níz­kém pře­tlaku plynu
 • kon­strukce pro pro­voz se silně kon­ta­mi­no­va­ným kondenzátem
 • auto­ma­tický pro­voz bez pří­vodu elek­trické ener­gie a bez úniku plynu
 • spe­ci­ální povr­chová ochrana Hiroshield pro pro­voz ve velmi koroz­ním prostředí

Chla­dicí zaří­zení Hyper­chill BioEnergy

 • spe­ci­ální anti­ko­rozní povr­chová úprava kon­den­zá­torů a mědě­ného potrubí pro pro­voz v agre­siv­ním prostředí
 • kom­paktní kon­strukce s inte­gro­va­ným čer­pa­dlem a zásobní nádrží chla­dicí kapaliny
 • jed­no­du­chá a rychlá instalace
 • přesné řízení výstupní tep­loty kapaliny
 • spo­leh­livý pro­voz v extrém­ních tep­lot­ních podmínkách
 • nízké pro­vozní náklady
PpTek, odstranění siloxanů ze skládkového bioplynu, úprava bioplynu

Zaří­zení pro odstra­nění silo­xanů ze sklád­ko­vého bioplynu

Odstra­ňo­vání silo­xanů ze sklád­ko­vého bioplynu

V našem výrob­ko­vém port­fo­liu najdete také sys­témy slou­žící k odstra­ňo­vání silo­xanů ze sklád­ko­vého bioplynu.

Roz­ší­ření nabízí kom­plexní řešení úpravy bio­plynu pro

 • kom­bi­no­va­nou výrobu tepla a elektřiny
 • mož­nosti dodá­vek bio-metanu do roz­vodné sítě zem­ního plynu
 • zís­kání plynu pro pohon vozidel

Tato zaří­zení vyrábí spo­leč­nost PpTek, která je sou­částí kor­po­race Par­ker Hannifin.

Další infor­mace o mož­nos­tech řešení silo­xa­nové kon­ta­mi­nace a podrob­nosti o sys­té­mech pro odstra­ňo­vání silo­xanů ze sklád­ko­vého bio­plynu najdete na strán­kách spo­leč­nosti PpTek Ltd.
systémy pro odstraňování siloxanů ze skládkového bioplynu, úprava bioplynu

SKD kom­paktní zákaz­nická řešení pro sušení bioplynu

Video — Šest důvodů proč sušit bioplyn

Produkty v kategorii Filtrace technických plynů a CNG, úprava bioplynu