Cyklonové odlučovače


Cyklónovy odlučovač SFH Parker Hiross

Cyk­ló­nové odlu­čo­vače (hyper­sep) zajiš­ťují účinné oddě­lení vod­ního kon­den­zátu, respek­tive vlh­kosti, ze sys­tému stla­če­ného vzdu­chu. Tím významně zvy­šují účin­nost nava­zu­jící fil­trace vzdu­chu a ostat­ního tech­no­lo­gic­kého zařízení.

Zaří­zení má závi­tové nebo pří­ru­bové při­po­jení (podle prů­toku stla­če­ného vzdu­chu). Vyso­kotlaké verze odlu­čo­vačů jsou dimen­zo­vány pro pra­covní tlaky do 40 bar. Díky nízké tla­kové ztrátě jsou mini­ma­li­zo­vány pro­vozní náklady celého systému.

Cyk­ló­nové odlu­čo­vače (hyper­sep) Par­ker Hiross mají kompaktní design a jsou jed­no­du­ché na insta­laci. Vnitřní i vnější povr­chová úprava zaru­čuje odol­nost i v nej­ná­roč­něj­ších prů­mys­lo­vých podmínkách.

 

 

 

 

Cyklónové odlučovače - Hypersep

Typ

Maxi­mální průtok

STH se závi­to­vým připojením do 2 760 m3/hod
SFH s pří­ru­bo­vým při­po­je­ním (hori­zon­tální modely) do 7 400 m3/hod 
SFV s pří­ru­bo­vým při­po­je­ním (ver­ti­kální modely) do 7 400 m3/hod 

 

hyperlink
Podrob­nější tech­nické infor­mace k cyk­ló­no­vým odlu­čo­va­čům Par­ker Hiross / parker.com