Dochlazovače chlazené vodou nebo vzduchem


Vodou chlazený dochlazovač - hypercool, Parker Hiross

Dochla­zo­vače (hyper­cool) zajiš­ťují účinné chla­zení stla­če­ného vzdu­chu na poža­do­va­nou pra­covní tep­lotu. Zaří­zení mohou fun­go­vat na prin­cipu chla­zení vodou nebo vzdu­chem a jsou schopny odstra­nit přes 80 % vlh­kosti pří­tomné ve vstup­ním stla­če­ném vzdu­chu, resp. plyn­ném sys­tému. Tím je chrá­něn celý sys­tém stla­če­ného vzdu­chu s nava­zu­jící fil­trací a suše­ním. Dochla­zo­vače Par­ker Hiross jsou navr­ženy pro efek­tivní chla­zení při níz­kých pro­voz­ních nákla­dech a nároč­ných poža­dav­cích moder­ních technologií.

Vlastní kon­strukcí jsou to trub­kové výmě­níky tepla s pev­nou či vyjí­ma­tel­nou trub­kov­nicí. Žeb­ro­vané trubky zajiš­ťují vyso­kou účin­nost pře­stupu tepla při mini­mální tla­kové ztrátě. Lze je insta­lo­vat přímo na výstup vzdu­chu za kom­pre­sor nebo dmychadlo.

Dochla­zo­vače (hyper­cool) Par­ker Hiross lze dodat rov­něž v pro­ve­dení z nerezi, mědi nebo niklu,  a to podle poža­davků na kva­litu vzdu­chu (plynu) nebo vody.

Vodou chlazené dochlazovače - Hypercool

Typ

Maxi­mální průtok

 WFN s pev­nou trubkovnicí do 5 400 m3/hod
 WRN s vyjí­ma­tel­nou trubkovnicí do 12 000 m3/hod

Vzduchem chlazené dochlazovače - Hypercool

Typ

Maxi­mální průtok

ADS / ADT do 4 500 m3/hod

 

hyperlink
Podrob­nější tech­nické infor­mace k vodou i vzdu­chem chla­ze­ným dochla­zo­va­čům Par­ker Hiross / parker.com