Filtry stlačeného vzduchu


Filtr stlačeného vzduchu - hyperfiltr, Parker Hiross

Nebez­pečí skrytá ve vzdu­chu, jako jsou prach, olej, vlh­kost a další pří­měsi, zna­me­nají až mili­ardu čás­tic na metr krych­lový stla­če­ného vzdu­chu. Ze samot­ného kom­pre­soru se obvykle uvol­ňuje mazací olej, z potrubí zase rez a vodní kámen, což může mít pro pro­voz nepří­z­nivé následky.

Filtr stla­če­ného vzdu­chu  vyu­žívá k odstra­nění nežá­dou­cích nečis­tot pro­pra­co­va­ného více­stup­ňo­vého pro­cesu, který zabez­pe­čuje důklad­nou fil­traci stla­če­ného vzdu­chu. Jako fil­trační médium je pou­žito boro­si­li­ká­tové fil­trační vlákno, které má mimo­řádně vysoký fil­trační objem a aktivně odpu­zuje olej a vodu. Filtr je vyba­ven účin­nou ochra­nou proti zpět­nému chodu ole­jo­vých kapek.

Ve srov­nání s typic­kými fil­try se díky těmto před­nos­tem pro­dlu­žuje život­nost vložky, sni­žuje tla­ková ztráta a v koneč­ném důsledku i pro­vozní náklady při zajiš­tění vyšší fil­trační účinnosti.

Široká řada roz­měrů se závi­to­vým či pří­ru­bo­vým při­po­je­ním a vzdu­cho­vých výkonů s 5 fil­trač­ními tří­dami pokrývá veš­keré prů­mys­lové potřeby.

Fil­trace kom­bi­nuje vyso­kou pra­covní účin­nost 99,9999 % s mimo­řádně níz­kou tla­ko­vou ztrá­tou. Třídy fil­trace : 3 um — 1 um — 0,01 um — aktivní uhlí.

 Filtry stlačeného vzduchu - Hypefilter

Typ

Maxi­mální průtok

HFN se závi­to­vým připojením do 2 200 m3/hod
SFH s pří­ru­bo­vým připojením do 27 000 m3/hod