Kondenzační sušiče


Kondenzační sušič Starlette Plus-E, Parker Hiross

Kon­den­zační sušiče zajiš­ťují vysoce účinné sušení stla­če­ného vzdu­chu na rosný bod 3°C a nabí­zejí přesné řízení ros­ného bodu a spo­leh­livý pro­voz v roz­sahu 0 – 100% kapa­city sušiče.

Od typové řady PST (resp. od modelu PST 120) jsou stroje vyba­veny auto­ma­tic­kou úspor­nou funkci Smart­Save® , která zajiš­ťuje auto­ma­tické vypnutí chla­di­cího kom­pre­soru při malých či nulo­vých prů­to­cích a auto­ma­tické zapnutí při obno­ve­ném zatí­žení vzdu­cho­vého okruhu. Díky tomu lze při noč­ních smě­nách, víken­dech nebo odstáv­kách tech­no­lo­gie sní­žit spo­třebu ener­gie na minimum.

Sušiče PST220 až 1800 jsou k dis­po­zici také jako vodou chla­zené modely.

Chla­zení vodou se pou­žívá v těch pří­pa­dech, kdy by pou­žití vzdu­chem chla­ze­ných kon­den­zá­torů mohlo vést k pro­voz­ním pro­blé­mům (např. insta­lace v uza­vře­ných nebo hor­kých pro­sto­rách) nebo tam, kde je k dis­po­zici zdroj chladné vody.

 

 

Ino­vo­vaný kon­den­zační sušič StarlettePlus-E pro malé a střední výkony

Nová řada sušičů stla­če­ného vzdu­chu StarlettePlus-E je určena pro prů­točná množ­ství od 24 do 372 m3/h při refe­renč­ních pod­mín­kách a vyzna­čuje se nej­niž­šími náklady na pro­voz a kon­strukcí s nejmen­ším poža­do­va­ným obje­mem chla­diva (R134a) ve své kategorii.

  • pro­voz s tla­ko­vým ros­ným bodem +3°C při refe­renč­ních pod­mín­kách (ISO8573-1, třída 4)
  • řídící jed­notka s digi­tál­ním zob­ra­ze­ním pro­voz­ního stavu a indi­ká­to­rem pro pra­vi­delný servis
  • výkon­nější paten­to­vaný výmě­ník “E-PACK” — výmě­ník vzduch-vzduch / výpar­ník / nere­zový sepa­rá­tor vlh­kosti typu “demis­ter” / komora pro zachy­cení kondenzátu
  • úsporná funkce Energy Save zajiš­ťu­jící cyk­lický pro­voz kom­pre­soru při sní­že­ném zatí­žení (SPE004-SPE018)
  • mož­nost zavě­šení na zeď, rám nebo panel (SPE004-SPE018)

Kondenzační sušiče

Typ

Maxi­mální průtok

 SPL StarlettePlus-E  NOVINKA*) do 372 m3/hod
 PST PoleStar Smart do 10 800 m3/hod
 PSH PoleStar Smart (pro vysoké tlaky) do 7 200 m3/hod
 QSR Quasar do 21 000 m3/hod
 LCD Large Capa­city Dryer do 26 400 m3/hod

 

Ino­vo­vaná řada kon­den­zač­ních sušičů SPL StarlettePlus-E plně nahra­zuje dosa­vadní modely SPL Star­let­teP­lus, které již není možné objednávat.

Vysoce výkonné kon­den­zační sušiče QSR — Quasar

Kon­den­zační sušiče QSR jsou vyba­veny vysoce účin­ným vodou chla­ze­ným trub­ko­vým kon­den­zá­to­rem s mini­mál­ními tla­ko­vými ztrátami. Robustní spi­rá­lové chla­dicí zdvo­jené kom­pre­sory mají výkon až 225 m3/min s níz­kou spo­tře­bou ener­gie a mini­mál­ními vib­ra­cemi jsou prak­ticky nezničitelné.

  • Pro­gra­mo­va­telné mik­ro­pro­ce­so­rové řízení sušičů s výkon­ným digi­tál­ním displejem
  • Jed­no­du­chá pří­stup­nost vnitř­ních částí sušičů v pří­padě potřeby
  • Pře­di­men­zo­vaná kon­strukce trub­ko­vého výpar­níku zajiš­ťuje snad­nou regu­laci ros­ného bodu suše­ného vzduchu
  • Spl­ňují plat­nou legisla­tivu tla­ko­vých nádob — PED
  • Vstupní tep­lota stla­če­ného vzdu­chu až 65°C umož­ňuje prak­ticky neo­me­zené mož­nosti instalace

K dis­po­zici rov­něž kon­den­zá­tory chla­zené vzduchem.

hyperlink
Podrob­nější tech­nické infor­mace ke kon­den­zač­ním suši­čům Par­ker Hiross / parker.com