Odvaděče kondenzátu hyperdrain / ecodrain


Odváděč kondenzátu Parker Hiross Hyperdrain, typ HDF - mechanický plovákový odváděč

I malé množ­ství vod­ního kon­den­zátu může v roz­vodu stla­če­ného vzdu­chu způ­so­bit vážné pro­blémy na kon­co­vém tech­no­lo­gic­kém zaří­zení. Proto je mimo­řádně důle­žité odvést kon­den­zát mimo sys­tém stla­če­ného vzduchu.

Par­ker Hiross odva­děče kon­den­zátu mohou být umís­těny na jakém­koli zaří­zení v sys­tému stla­če­ného vzdu­chu a díky dlou­ho­do­bému vývoji a zku­še­nos­tem doká­žou pokrýt plně poža­davky zákazníků.

 

 

 

 

 

Odvaděče kondenzátu - Hyperdrain / Ecodrain

Typ

Maxi­mální průtok

HDF mecha­nický plo­vá­kový odvaděč do  15 000 m3/hod
CDV časový elek­tro­nický odvaděč do 9 000 m3/hod 
ED plně elek­tro­nický odvaděč  do 6 000 m3/hod

Poznámka: Výrobní řada HDE (Hiross) se již nedo­dává — byla plně nahra­zena řadou ED 3000 (Zander).

hyperlink
Podrob­nější tech­nické infor­mace k odvá­dě­čům kon­den­zátu Par­ker / parker.com