Separátory olej / voda Parker domnick hunter


Separátor olej - voda Parker domnick hunter, typ ES2000

Bez­pečné odstra­nění odpadní vody, respek­tive kon­den­zátu ze sys­témů stla­če­ného vzdu­chu (resp. i dal­ších tech­no­lo­gic­kých zaří­zení) je velmi důležité.

Sepa­rá­tory olej / voda řady ES 2000 zajiš­ťují účinné čiš­tění nahro­ma­dě­ného kon­den­zátu a jeho recyk­laci do vodoteče.

Tím se zpra­co­vává odpadní kon­den­zát bez nega­tiv­ního dopadu na životní pro­středí. To je ostatně zcela nezbytné pro dodr­žení strikt­ních vodo­hos­po­dář­ských před­pisů v oblasti zpra­co­vání odpad­ních vod.

Sepa­rá­tory řady ES 2000 řeší pro­blém zpra­co­vání kon­den­zátu díky své tech­nické kon­strukci velmi efektivně.

 

hyperlink
Podrob­nější tech­nické infor­mace k sepa­rá­to­rům olej / voda Par­ker domnick hun­ter / parker.com

 

 

 

Separátory olej / voda

Typ

Maxi­mální průtok

ES 2000  do 3 600 m3/hod