Tandemové sušiče Antares


Tandemové sušiče stlačeného vzduchu Antares, Parker Hiross

Název „tan­de­mový“ v tomto tech­nic­kém pří­padě zna­mená séri­ové zapo­jení a jed­notné řízení dvou kla­sic­kých tech­nik  sušení – kon­den­zač­ního a adsorpč­ního – v jed­nom skří­ňo­vém zaří­zení. Jde o nové vyu­žití ově­ře­ných tech­no­lo­gií zamě­řené na fle­xi­bi­litu pro­vozu a s ní spo­jený tlak na mini­ma­li­zaci nákladů na spo­tře­bo­va­nou elek­tric­kou ener­gii, popř. na redukci spo­třeby stla­če­ného vzdu­chu. Zákla­dem úspě­chu sys­tému Anta­res je rutinní vyu­žití před­ností tech­niky chla­zení vzdu­chu a tech­niky tla­kové a tepelné cyk­lické adsorpce vlh­kosti a jejich chytré spo­jení do jed­noho celku zajiš­ťu­jí­cího postupný pro­ces sušení stla­če­ného vzduchu.

Tři stupně filtrace

Vlhký neu­pra­vený vzduch vstu­puje do zaří­zení a nej­prve pro­chází přes hrubší před­filtr. Po tomto prv­ním stupni fil­trace se vzduch zchla­zuje pro­střed­nic­tvím tepelné směny s chla­di­cím okru­hem obsa­hu­jí­cím něko­lik paten­tově chrá­ně­ných kon­strukč­ních prvků. Zde dochází ke sní­žení tep­loty a tím ke zkon­den­zo­vání větší části vody obsa­žené ve stla­če­ném vzdu­chu. Po této první fázi kon­den­zač­ního sušení je vzduch fil­tro­ván vysoce účin­ným jem­ným koa­lescenč­ním sub­mi­k­ro­fil­trem. Na tomto dru­hém stupni fil­trace je odstra­něna zbyt­ková ole­jová mlha a pří­padně i zbylé kapénky vody.

Čás­tečně upra­vený stla­čený vzduch s ros­ným bodem v roz­mezí od +3 do +5°C je dále upra­ven pomocí druhé fáze sušení — kom­paktní adsorpční jed­not­kou pra­cu­jící na bázi tla­kové cyk­lické adsorpce (PSA) a tepelné cyk­lické adsorpce (TSA). Zde se sni­žuje vlh­kost stla­če­ného vzdu­chu na zaru­čený rosný bod –40o C. Je však na volbě zákaz­níka, zda mu vyho­vuje tento stan­dardní výstupní rosný bod, anebo se roz­hodne pro spl­nění přes­ných poža­davků apli­kace v roz­mezí od +3 do –70°C nebo fle­xi­bilně řídit pro­voz podle roč­ních období.

Po vysu­šení na poža­do­vaný rosný bod vstu­puje chladný suchý vzduch na třetí stu­peň fil­trace – pra­chový filtr, který zachy­cuje postupně se uvol­ňu­jící pra­chové čás­tice z adsor­bentu. Ve finální fázi se stla­čený vzduch ohřívá na cca 25°C při pasivní tepelné směně s tep­lým stla­če­ným vzdu­chem vstu­pu­jí­cím do zaří­zení z kom­pre­soru nebo z potrub­ního rozvodu.

Porov­nání tan­de­mo­vého sys­tému s kla­sic­kým adsorpč­ním sušičem

Při porov­nání nového tan­de­mo­vého sys­tému s kla­sic­kým adsorpč­ním suši­čem nebo s čas­tou kom­bi­nací za sebou řaze­ného kon­den­zač­ního a adsorpč­ního sušiče zjis­tíme, že nové řešení nabízí jed­no­značné tech­nické výhody. Tou hlavní výho­dou je sku­teč­nost, že se po úpravě na kon­den­zační chla­dicí fázi sušení a před vstu­pem na adsorpční jed­notku nachází stla­čený vzduch ve 100%-ně nasy­ce­ném stavu a má níz­kou tep­lotu. Tyto dva para­me­try výrazně zlep­šují sorpční cha­rak­te­ris­ticky ve druhé fázi (adsorpč­ního) sušení, než jak tomu je u běž­ného uspo­řá­dání kon­den­zač­ního sušiče a za ním insta­lov­ného adsorpč­ního sušiče. Pro­voz na výrazně zlep­še­ných cha­rak­te­ris­ti­kách tla­kové cyk­lické adsorpce sys­tému Anta­res při­náší mno­hem nižší potřebu ener­gie na finální dosu­šení vzduchu:

  • rege­ne­race se pro­vádí s radi­kálně men­ším množ­stvím vzdu­chu na pro­plach adsor­bérů, než je tomu u kla­sic­kých adsorpč­ních sušičů se stu­de­nou regenerací;
  •  vyu­ži­tím ohří­vače s níz­kou ener­ge­tic­kou nároč­ností dochází k úspoře spo­třeby elektřiny ve srov­nání s podob­nými běžně dostup­nými sys­témy až o 44%.

Celý sys­tém je v jakém­koli pro­voz­ním režimu řízen podle poža­do­va­ného ros­ného bodu. Inte­grace obou zmí­ně­ných tech­no­lo­gií sušení do jed­noho zaří­zení navíc vede k úspoře pro­storu a ke zjed­no­du­šení řízení provozu.

Sušiče Anta­res jsou vyba­veny buď ruč­ním nebo auto­ma­ticky říze­ným obto­kem, takže např. uži­va­tel má mož­nost v létě (kdy nedo­chází k zamr­zání ven­kov­ního potrubí) zcela deak­ti­vo­vat nákla­dově nároč­nější adsorpční jed­notku. V tako­vém pří­padě dodává sušič Anta­res stla­čený vzduch se spo­leh­li­vým ros­ným bodem v roz­mezí od +3 do +5 °C, a to s nižší spo­tře­bou ener­gie než v zim­ním režimu.

hyperlink
Podrob­nější tech­nické infor­mace k tan­de­mo­vým suši­čům Anta­res — Par­ker Hiross / parker.com