Mobilní a průmyslová hydraulika


Mobilní hydraulika, průmyslová hydraulika - Parker Hannifin

Hyd­rau­lika a hyd­rau­lické prvky jsou široce pou­ží­vány ve všech obo­rech, kde jsou potřebné vysoké síly a momenty v kom­bi­naci s potřeb­ným ruč­ním či auto­ma­tic­kým řízením.

Hyd­rau­liku dělíme na prů­mys­lo­vou hyd­rau­liku - s vyu­ži­tím napří­klad v obrá­bě­cích a tvá­ře­cích stro­jích, vstři­ko­va­cích lisech a vál­co­va­cích tra­tích a mobilní hyd­rau­liku, která najde své uplat­nění zejména ve sta­veb­ních a zem­ních stro­jích, trans­portní tech­nice, loďař­ství, letec­tví a kosmonautice.

 

 

 

Průmyslová a mobilní hydraulika pro veškeré aplikace

Mezi hlavní sku­piny prvků patří čer­pa­dla a motory, hyd­rau­lické aku­mu­lá­tory, roz­vaděče, ven­tily pro řízení tlaku a prů­toku, vestavné ven­tily, fil­try, hyd­rau­lická šrou­bení a hadice. Vzhle­dem k široké základně zku­še­ných tech­niků dodává Par­ker na klíč kom­pletně navr­žené, vyro­bené i odzkou­šené sys­témy, které pra­cují po celém světě. Výho­dou pro zákaz­níka je dále dostup­nost náhrad­ních dílů i tech­nické pora­den­ství v kte­ré­ko­liv části světa díky vlast­ním obchod­ním zastou­pe­ním a roz­sáhlé sítě dis­tri­bu­torů. V našem sor­ti­mentu najdete nej­mo­der­nější elek­tro­nicky řizené pohony s frek­venč­ními měniči a stan­dardní sor­ti­ment ser­vo­válců. Vel­kou pod­po­rou pro zákaz­níky jsou 3D výkresy výrobků i volně pří­stupný soft­ware pro řadu aplikací.

 

Produkty v kategorii Hydraulika