Vodní a vzduchové chladiče oleje, nízkotlaká a šroubová čerpadla


vzduchový chladič oleje LHC s hydromotorem

Chla­diče Par­ker  (dříve Olaer / Oil­tech) nabízí efek­tivní řešení chla­zení nejen v hyd­rau­lic­kých sys­té­mech. Kon­ku­renční výhody dosa­hují díky pou­žití chla­dí­cího ele­mentu s vyso­kým chla­dí­cím výko­nem a níz­kou tla­ko­vou ztrá­tou a také díky tichému chodu ven­ti­lá­toru a jeho pohonu. Kva­lita těchto výrobků se minu­losti osvěd­čila v mnoha prů­mys­lo­vých a mobil­ních apli­ka­cích. Pro jejich správný výběr a následný bez­chybný pro­voz je třeba navrh­nout opti­mální veli­kost chla­diče s odpo­ví­da­jí­cím chla­dí­cím výko­nem. K tomuto návrhu slouží naše výpo­čtové pro­gramy. S výbě­rem chla­diče vám rádi pomo­hou i naši dis­tri­buční partneři.

Médium lze nej­čas­těji chla­dit vzdu­chem, či vodou. Proto roz­dě­lu­jeme chla­diče na vzdu­chové a vodní.

 

Vzduchové chladiče Parker (dříve Olaer / Oiltech)

Pou­ži­telné pro maxi­mální kapa­citu chla­zení 300kW, při tep­lot­ním roz­dílu 40°C.  Roz­li­šení podle typu pohonu oběžné vrtule.

Chla­dič LAC s elek­tro­mo­to­rem na stří­davé napětí
Chla­dič LDC se stej­no­směr­ným motorem
Chla­diče LHC s hydromotorem
Chla­dicí agre­gát LOC s inte­gro­va­ným gero­to­ro­vým čerpadlem
Vhodný pře­de­vším pro prů­mys­lové aplikace Pro mobilní apli­kace, elek­tro­mo­tor na 12V či 24V Hyd­ro­mo­tor nahra­zuje elektromotor Max. chla­dicí kapa­cita 45 kW při tep­lot­ním roz­dílu 40 °C. Pro kom­pletní chla­zení vč. čerpadla

Chla­diče jsou odstup­ňo­vané podle svého výkonu do něko­lika desí­tek kata­lo­go­vých veli­kostí. Jako pří­slu­šen­ství pak lze volit tla­kové či tep­lotní bypassy, ter­mostaty, ochrany proti kamení a pra­chu. Některé chla­diče nabí­zíme i v pro­ve­dení do ATEX zóny, či se zesí­le­nou korozní ochra­nou pro námořní aplikace.

Vodní chladiče  / výměníky tepla Parker (dříve Olaer)

lze pou­žít pro vyšší kapa­city chla­zení než vzdu­chové. Díky vyšší úči­nosti chla­zení mají menší roz­měry a jsou nezá­vislé na okol­ních pod­mín­kách. Základní dělení je na des­kové a trub­kové výmě­níky. Des­kové výmě­níky pájené ozna­ču­jeme jako PWO a trub­kové výmě­níky pak SWO. Ke kaž­dému z uve­de­ných typů chla­dičů máme výpo­čtový pro­gram pro návrh výměníku.

 

PWO pájené des­kové výměníky SWO svaz­kové trub­kové výměníky
S mědě­nou páj­kou a nere­zo­vými deskami.Standardní výrobní řady, nej­čas­těji pou­ží­vané typy ihned k dodání.Spe­ci­ální série s tita­no­vými des­kami, niklo­vou páj­kou, dvo­ji­tou stě­nou, či verze pro tlaky až 45bar pro agre­sivní média. Roze­bí­ra­telné výmě­níky vyrá­běné v něko­lika stan­dard­ních výrob­ních řadách.Složené z hliník-bronzového pláště a trub­ko­vého mědě­ného svazku.Horké médium je v plášti, chladné médium v trubkách.Výhodou je v mož­nosti pou­žití tech­no­lo­gicky neu­pra­vené vody.Spe­ci­ální série lze pou­žít i pro moř­skou vodu.

Sou­částí sys­témů chla­zení jsou i níz­kotlaká čer­pa­dla. Par­ker nabízí dvě vari­anty — Níz­kotlaká gero­to­rová čer­pa­dla QPM3 a Šrou­bová čer­pa­dla GR.


Tech­no­lo­gické a strojní chla­zení růz­ných médií v uza­vře­ných okru­zích — CHILLERY

Produkty v kategorii vodní a vzduchové chladiče oleje, nízkotlaká a šroubová čerpadla