Nízkotlaká a šroubová čerpadla


OLAER nízkotlaká a šroubová čerpadla

Níz­kotlaká čer­pa­dla a šrou­bová (vře­te­nová) čer­pa­dla
Par­ker (Olaer) dodává širo­kou škálu níz­kotla­kých čer­pa­del a šrou­bo­vých čerpadel.

Níz­kotlaká čer­pa­dla
Nízké pul­sace a vysoký výkon dělají QPM3 níz­kotlaká čer­pa­dla ide­ální pro cir­ku­laci oleje napří­klad v chla­dí­cích a fil­trač­ních obvo­dech, trans­port olejů v prů­mys­lo­vých nebo mobil­ních rop­ných skla­dech, nebo napouš­tění a vypouš­tění nádrží. Díky nízké hluč­nosti, kom­pakt­ním roz­mě­rům a nízké spo­třebě ener­gie jsou vhodná pro insta­laci v mnoha prostředích.

Šrou­bová čer­pa­dla
Šrou­bová čer­pa­dla Olaer - s prů­to­kem oleje 4-1200l / min — se pou­ží­vají v maza­cích sys­té­mech, tur­bí­nách, pře­vo­dov­kách, obrá­bě­cích stro­jích, lisech, výta­zích atd.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k níz­kotla­kým a šrou­bo­vým čer­pa­dlům / parker.com