Vodní chladiče


vodní chladič oleje PWO

PWO výmě­níky tepla olej/voda

Uni­kátní PWO výmě­níky tepla olej/voda pra­cují na pro­ti­proudém prin­cipu, vyu­ží­vají tur­bu­lentní prou­dění oleje a chla­dící vody a dosa­hují tak vyso­kého chla­dí­cího výkonu. Tur­bu­lentní prou­dění zabra­ňuje zaná­šení chla­diče, které je čas­tou pří­či­nou sní­žené účin­nosti pře­nosu tepla.

PWO zajiš­ťují dosa­žení tep­loty oleje na úrovni velmi blízké tep­lotě chla­dící vody, což v urči­tých apli­ka­cích eli­mi­nuje potřebu aktiv­ního chla­zení. Chla­diče PWO jsou k dis­po­zici v chla­dicí kapa­citě od 1kW až po 480 kW.

PWO-M vodní chla­diče oleje

PWO-M vodní chla­diče oleje vyrá­běné také z titanu, jsou ide­ál­ním řeše­ním všude tam, kde se jako chla­dicí médium pou­žívá moř­ská voda.

Tyto vysoce efek­tivní vodní chla­diče oleje jsou ide­ální pro insta­lace v pro­sto­rově ome­ze­ných apli­ka­cích. Všechny kom­po­nenty jsou v pro­ve­dení z nere­zové oceli nebo jiných mate­ri­álů zajiš­tu­jí­cích kom­pa­ti­bi­litu s pou­ži­tým chla­dí­cím médiem . PWO-M lze snadno při­po­jit k sys­tému a lze snadno demon­to­vat např. z důvodu čiš­tění. PWO-M jsou k dis­po­zici pro chla­dicí výkony 3,5 — 50 kW.

Soft­ware pro dimen­zo­vání vod­ních chla­dičů PWO, verze PWO Calc 2.1.0.


Trub­kové výmě­níky SWO

Trub­kové výmě­níky tepla SWO jsou navr­ženy tak, že chla­dící kapa­lina pro­chází v trubce která je tři­krát vedená těle­sem, kte­rým pro­téká ochla­zo­vané médium, při tom vstup a výstup chla­dí­cího média je na opač­ných stranách.

Pro­ve­dení ulo­žení tru­bek v chla­diči je řešeno jako „plně plo­voucí“ což mini­ma­li­zuje tepelné napětí a náklady na údržbu. Tyto trub­kové chla­diče jsou vhodné nejen pro kom­bi­naci médií olej/voda, ale i pro pro­cesní vyhří­vání nebo chla­zení dal­ších druhů kapalin.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vod­ním chla­di­čům / parker.com