Vzduchové chladiče a chladicí agregáty Olaer


vzduchový chladič oleje LDC se stejnosměrným elektromotorem

Vzdu­chové chla­diče oleje LAC s jed­no­fá­zo­vým nebo tří­fá­zo­vým stří­da­vým motorem

Vzdu­chové chla­diče oleje LAC s jed­no­fá­zo­vým nebo tří­fá­zo­vým stří­da­vým moto­rem jsou určeny pro pou­žití v prů­mys­lové oblasti. Vyzna­čují se vyso­kým chla­dí­cím výko­nem při nízké hluč­nosti, mimo­řádně malé tla­kové ztrátě oleje a dlouhé život­nosti chla­diče.  Maxi­mální kapa­cita chla­zení je 300 kW při tep­lot­ním roz­dílu 40 °C. Nabí­zíme široký výběr veli­kostí a mož­ností pro­ve­dení chla­dí­cích ele­mentů, různá pro­ve­dení elek­tro­mo­torů, různé typy a nasta­vení termostatů.

Vzdu­chové chla­diče oleje LAC jsou rov­něž k dis­po­zici ve dvou spe­ci­ál­ních verzích:
  • LAC-X (verze ATEX) pro pou­žití ve výbuš­ném nad­zem­ním prostředí
  • LAC-M verze vhodná odo­lá­vat koro­ziv­nímu pro­středí, např. moř­ské prostředí

Vzdu­chové chla­diče oleje LDC se stej­no­směr­ným elektromotorem

Vzdu­chové chla­diče oleje LDC se stej­no­směr­ným elek­tro­mo­to­rem 12 V nebo 24 V jsou určeny pro mobilní hyd­rau­lické sys­témy. Vyzna­čují se vyso­kým chla­dí­cím výko­nem při nízké hluč­nosti, mimo­řádně malé tla­kové ztrátě oleje a dlouhé život­nosti chla­diče. Maxi­mální kapa­cita chla­zení je 30 kW při tep­lot­ním roz­dílu 40 °C. Nabí­zíme široký výběr veli­kostí a mož­ností pro­ve­dení chla­dí­cích ele­mentů, elek­tro­mo­tory na napětí 12 nebo 24 V DC, různé typy a nasta­vení termostatů.

Pří­slu­šen­stvím chla­diče se stej­no­směr­ným napá­je­ním je zaří­zení Smart DC Drive. Díky tep­lo­tou řízené regu­laci otá­ček dochází k ply­nu­lému roz­běhu ven­ti­lá­toru a tím k nízké spo­třebě proudu a nízké úrovni hluku. Smart DC Drive rov­něž ome­zuje napě­ťové špičky a pro­dlu­žuje tak život­nost motoru ventilátoru.

Vzdu­chové chla­diče oleje LHC s hydromotorem

Vzdu­chové chla­diče oleje LHC s hyd­ro­mo­to­rem byly vyvi­nuty pro prů­mys­lové i mobilní hyd­rau­lické sys­témy s potře­bou vel­kého chla­dí­cího výkonu. Vyzna­čují se  vyso­kým chla­dí­cím výko­nem při nízké hluč­nosti, mimo­řádně malé tla­kové ztrátě oleje a dlouhé život­nosti chla­diče. Maxi­mální kapa­cita chla­zení je 300 kW při tep­lot­ním roz­dílu 40 °C. Nabí­zíme široký výběr veli­kostí a mož­ností pro­ve­dení chla­dí­cích ele­mentů, hyd­ro­mo­torů, různé typy a nasta­vení termostatů.

Vzdu­chové chla­diče oleje LHC jsou rov­něž k dis­po­zici ve dvou spe­ci­ál­ních verzích:

    • LHC-X (verze ATEX) pro pou­žití ve výbuš­ném nad­zem­ním prostředí
    • LHC-M verze vhodná odo­lá­vat koro­ziv­nímu pro­středí, např. moř­ské prostředí

Chla­dící agre­gáty oleje LOC

Chla­dící agre­gáty oleje LOC jsou určeny pře­de­vším k chla­zení  hyd­rau­lic­kého a maza­cího oleje na prů­mys­lo­vých zaří­ze­ních. Umož­ňují při mini­mál­ních pro­voz­ních nákla­dech udr­žet pra­covní tep­lotu oleje v opti­mál­ních hod­no­tách. Vyzna­čují se vyso­kým chla­dí­cím výko­nem při nízké hluč­nosti, malé spo­třebě ener­gie a dlouhé život­nosti. Maxi­mální kapa­cita chla­zení je 45 kW při tep­lot­ním roz­dílu 40 °C. Inte­gro­vané obě­hové čer­pa­dlo umož­ňuje ochla­dit a ošet­řit olej v oddě­le­ném okruhu — nezá­vislé chla­zení.  Nabí­zíme široký výběr veli­kostí mož­ností pro­ve­dení chla­dí­cích ele­mentů, čer­pa­del a elektromotorů.


Soft­ware pro dimen­zo­vání vzdu­cho­vých chla­dičů, verze Par­ker Euro­pean 5.00

 Podrob­nější tech­nické infor­mace k vzdu­cho­vým chla­di­čům / parker.com