Elektronicky řízené pohony čerpadel


Elektronicky řízené čerpadlo (DCP)

Elek­trické pohony čer­pa­del uči­nily v posled­ních letech velké pokroky – ohledně řízení rych­losti a řízení vel­kých krou­ti­cích momentů v malých rych­los­tech. Výsledky tohoto vývoje úspěšně vyu­ží­váme pro opti­ma­li­zaci sys­témů s hyd­rau­lic­kými čer­pa­dly zave­de­ním tech­no­lo­gie pro řízení otá­ček. Elek­tro­nicky řízená čer­pa­dla umož­ňují cen­t­rální řízení dodávky všech hyd­rau­lic­kých pohonů. Apli­kací měniče AC pohonu se regu­luje roz­sah otá­ček. Přesné množ­ství hyd­rau­lické ener­gie lze proto gene­ro­vat dle kon­krétní potřeby sys­tému v určité době cyklu stroje. U cyklů s vyso­kým počtem pro­du­ko­va­ných dílů je možná vysoká úspora ener­gie. Při návrhu elek­tro­nicky říze­ného čer­pa­dla je třeba brát v potaz kon­strukci a funkční prin­cipy elek­tro­mo­torů a hyd­rau­lic­kých čerpadel.

Eko­no­micky výhodné hyd­rau­lické pohony čer­pa­del s říze­ním rychlosti

Dnes dochází na trhu k poku­sům zlep­šit výkon­nost hyd­rau­lic­kých strojů pomocí pohonů s říze­ním otá­ček. Běžná kom­bi­nace syn­chron­ního ser­vo­mo­toru a čer­pa­dla s vnitř­ním ozu­be­ním je rela­tivně dra­hou zále­ži­tostí již v oka­mžiku poří­zení. Par­ker jde o krok dále a pou­žívá kom­po­nenty pro elek­tro­nicky řízená čer­pa­dla, které posky­tují jak zají­mavý poměr ceny a výkonu, tak výhody při ser­visu. Co se týče motoru, zvo­lili jsme cenově efek­tivní, stan­dardní asyn­chronní motory, které v kom­bi­naci s AC měni­čem umož­ňují široký roz­sah řízení otá­ček čer­pa­dla. Asyn­chronní ser­vo­mo­tory pou­ží­váme pouze pro apli­kace, které vyža­dují vyso­kou dynamiku.

Ino­va­tivní technologie

Při volbě čer­pa­dla nebe­reme v úvahu pouze výkon, ale také mini­mální a maxi­mální otáčky. Menší veli­kosti vět­ši­nou umož­ňují vyšší otáčky a jsou méně hlučné. Nao­pak, mini­mální otáčky – které jsou důle­žité pro poho­nem řízená čer­pa­dla – závisí spíše na kon­strukci než na veli­kosti. Pokud toto vše vez­meme v potaz, jsou pro nás nej­lepší dvě tech­no­lo­gie čer­pa­del: lame­lové čer­pa­dlo je ide­ál­ním zákla­dem pro sys­témy zalo­žené na poho­nech s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem. Robustní kon­strukce dvo­ji­tého břitu lamel je činí odol­nými proti mecha­nic­kým nečis­to­tám a zajiš­ťuje vyso­kou účin­nost v dlou­ho­do­bém měřítku. Axi­ální pís­tové čer­pa­dlo je pou­žito v apli­ka­cích vyža­du­jí­cích vysoké maxi­mální tlaky, nebo pokud je třeba udr­žet vysoký tlak po delší dobu.

Hlavní pří­nos elek­tro­nicky říze­ných čerpadel:

  • Pohon s říze­nou rychlostí
  • Indi­vi­du­ální při­způ­so­bení cyklu stroje
  • Kom­pletní řešení jed­noho zdroje

Nej­mo­der­nější software

Pro sesta­vení ener­ge­ticky účinné kom­bi­nace motoru-čerpadla je třeba zvo­lit jed­not­livé kom­po­nenty tak, aby sou­čet všech ztrát v urče­ných pro­voz­ních bodech byl mini­mální. Pro jejich opti­mální a jed­no­du­chou volbu pou­žívá Par­ker soft­wa­rový nástroj The Dri­veCre­a­tor. Zde jsou ulo­žena všechna tech­nická data jed­not­li­vých kom­po­nent. S pod­po­rou této data­báze je umož­něn výběr opti­mální kom­bi­nace kom­po­nentů s nej­větší ener­ge­tic­kou účin­ností. Nástroj na spuš­tění také zjed­no­du­šuje zpro­voz­nění kon­krétní aplikace.

Pří­stup k Par­ker soft­wa­ro­vému nástroji The DriveCreator


DCP graf

Dri­veCre­a­tor umož­ňuje opti­mální a jed­no­du­chou volbu komponent.