Hydraulická čerpadla


Průmyslové pístové regulační čerpadlo P1/PD

Hyd­rau­lická čer­pa­dla tvoří základní sou­část prak­ticky kaž­dého hyd­rau­lic­kého sys­tému. V těchto prv­cích se pře­vádí mecha­nická ener­gie – moment a otáčky – na hyd­rau­lic­kou ener­gii – tlak a prů­tok kapa­liny. Exis­tuje něko­lik základ­ních prin­cipů hyd­ro­ge­ne­rá­torů, které vyrá­bíme pro široké rozpětí apli­kací od střed­ních až po vysoké tlaky – 48 MPa – a s prů­toky od jed­no­tek až po stovky litrů za minutu. Některé typy hyd­ro­ge­ne­rá­torů jsou určeny pri­márně pro prů­mys­lové apli­kace, jiné pro mobilní apli­kace. Určitá část sor­ti­mentu je pou­ží­vána v obou aplikacích.

Při pou­žití kte­ré­ho­ko­liv typu hyd­rau­lic­kého čer­pa­dla je nutno dbát na dva nej­dů­le­ži­tější fak­tory, ovliv­ňu­jící jejich život­nost a spo­leh­li­vost. Je to péče o čis­totu pra­covní kapa­liny a sací pod­mínky čer­pa­del. Kon­krétní údaje o dopo­ru­če­ných hod­no­tách jsou uve­deny u kaž­dého typu. První pod­mínka se týká hlavně pro­voz­ních pra­cov­níků, druhá je vět­ši­nou dána hlavně kon­struk­té­rem systému.

Hyd­rau­lická čerpadla

Pro prů­mys­lové aplikace

Pro mobilní aplikace

Pří­slu­šen­ství k hyd­rau­lic­kým čerpadlům

  • pís­tová čer­pa­dla — regulační
  • pís­tová čer­pa­dla — neregulační
  • zubová čer­pa­dla
  • lame­lová čerpadla
  • pís­tová čer­pa­dla — regulační
  • pís­tová čer­pa­dla — neregulační
  • zubová čer­pa­dla
  • lame­lová čerpadla

Podrob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rau­lic­kým čer­pa­dlům / parker.com

Prů­mys­lová a mobilní hyd­rau­lická čerpadla