Rozvaděče a ventily pro mobilní hydrauliku


mobilni-rozvadece-s-otevrenym-stredem-parker-typ-F130LS

Základ­ním poža­dav­kem na hyd­rau­liku pro mobilní zaří­zení je nízká hmot­nost při sou­čas­ném zacho­vání vyso­kých výkonů a para­me­trů řízení. To vede jed­nak k pou­ží­vání značně vyso­kých pro­voz­ních tlaků a také ke kon­strukční kon­cepci roz­vaděčů, a řídi­cích prvků obecně, která se vyzna­čuje úspor­nými roz­měry a tudíž i níz­kou hmotností.

Roz­vaděče pro mobilní hyd­rau­liku mají tzv. „salá­mo­vou“ kon­cepci. Roz­vodná šou­pátka jsou zabu­do­vaná v tělese tvaru desky bez mož­nosti samo­stat­ného pou­žití. Potřebný počet roz­vaděčů pro danou apli­kaci se smon­tuje k sobě mezi vstupní a závěr­nou desku do bloku. Takto sesta­vené bloky se mohou sklá­dat až z 12ti sekcí.

Vstupní deska obsa­huje vždy port pro pří­vod tla­ko­vého oleje od zdroje, čer­pa­dla a nao­pak i výstupní (odpadní) port pro návrat oleje do nádrže hyd­rau­lic­kého agre­gátu. Kromě toho jsou ve vstupní desce zpra­vi­dla zabu­do­vány další pomocné prvky jako pojistné či redukční ven­tily, kon­t­rolní sní­mače tlaku apod. I závěrná deska je často pou­žita pro porty para­lel­ního napá­jení a odpadu, pří­padně další pomocné prvky.

Mezi vstupní a závěr­nou deskou jsou sekce roz­vaděčů růz­ného pro­ve­dení, veli­kosti a různě ovlá­dané. Z hle­diska základ­ního uspo­řá­dání a z toho vyplý­va­jící funkce exis­tují dvě základní koncepce:

hyperlink Roz­vaděče pro Open Loop Sys­tem / ROZVADĚČE S OTEVŘENÝM STŘEDEM
hyperlink Roz­vaděče pro Clo­sed Loop Sys­tem / ROZVADĚČE SE ZPĚTNOU VAZBOU od roz­vaděčů k čerpadlu

Způ­soby ovlá­dání hyd­rau­lic­kých mobil­ních rozvaděčů

Manu­ální ovlá­dání
roz­vaděčů
 • Obsluha pře­sta­vuje šou­pátka roz­vaděčů v každé sekci přímo pomocí páky.
 • Roz­vaděče mohou být vyba­veny pákami růz­ných veli­kostí a tvarů s ohle­dem na zástav­bové pro­story, ergo­no­me­t­rii, apod.
Hyd­rau­lické ovlá­dání
roz­vaděčů
 • Šou­pátka roz­vaděčů jsou pře­sta­vo­vána silou tla­ko­vého oleje.
 • Pří­vod tla­ko­vého oleje k jed­not­li­vým sek­cím je zpra­vi­dla řízen joystic­kem. Joysticky mohou být 2-cestné nebo i více­cestné pro ovlá­dání něko­lika sekcí. Joysticky mají výběr z více typů ovlá­da­cích pák (také ovlá­dání pedá­lem), někdy s mož­ností are­tace poloh, atd.
 • PCL4 je typová řada joysticků Par­ker pro hyd­rau­lické ovlá­dání roz­vaděčů pro mobilní hydrauliku.
Pne­u­ma­tické ovlá­dání rozvaděčů
 • Šou­pátka roz­vaděčů jsou pře­sta­vo­vána silou stla­če­ného vzduchu.
 • Pne­u­ma­tický roz­vod k jed­not­li­vým sek­cím je zpra­vi­dla řízen joystic­kem. Joysticky mohou být 2-cestné nebo i více­cestné pro ovlá­dání něko­lika sekcí. Joysticky mají výběr z více typů ovlá­da­cích pák, někdy s mož­ností are­tace poloh, atd.
 • VP04 je typová řada joysticků Par­ker pro pne­u­ma­tické ovlá­dání roz­vaděčů pro mobilní hydrauliku.
Elek­tro­hyd­rau­lické (EH) ovlá­dání rozvaděčů
 • Pří­vod elek­tric­kého sig­nálu na jed­not­livé sekce je zpra­vi­dla řízen elek­tric­kým joystickem.
 • Mnoho vari­ant pro­ve­dení elek­tric­kých joysticků v typo­vých řadách ICM4, ICL4 a v sys­tému IQAN. Mohou posky­to­vat více funkcí ovlá­dání s růz­ným typem ovlá­dací páky, v pro­ve­dení pro úro­veň řídi­cího sig­nálu 12V nebo 24V.
 • Sys­tém IQAN kromě joysticků obsa­huje další kom­po­nenty kon­t­rol­ního, moni­to­ro­va­cího a pří­padně i dia­gnos­tic­kého sys­tému. Umož­ňuje napo­jení na PC a před­sta­vuje tak nej­mo­der­nější, kom­fortní způ­sob řízení mobil­ních strojů.
 • Šou­pátka roz­vaděčů jsou pře­sta­vo­vána hyd­rau­licky pro­střed­nic­tvím EH sole­no­i­do­vých ven­tilů umís­tě­ných přímo na roz­vadě­čích v každé sekci a ty jsou řízeny elek­tric­kým sig­ná­lem. Řízení může být jak ON/OFF, tak proporcionální.

Pomocné ven­tily

Pro stavbu hyd­rau­lic­kých obvodů na mobil­ních zaří­ze­ních jsou kromě roz­vaděčů k dis­po­zici pomocné ven­tily, jejichž pro­ve­dení je před­ur­čuje k mon­táži do potrubí nebo jako car­tridge do kostky. Jsou to:

 • Tla­kové ven­tily pojistné; PLC, PLD6 & PLD130
 • Tla­kové ven­tily redukční; PRS6
 • Sek­venční ven­tily, 3-cestné; QDS6
 • Výbě­rové (Shuttle) ven­tily; VV6

Podrob­nější tech­nické infor­mace k mobil­ním roz­vadě­čům / parker.com

 

 

Produkty v kategorii Rozvaděče a ventily pro mobilní hydrauliku