Projektování bloků rozvaděčů pro mobilní hydrauliku


Pro kon­fi­gu­raci nového bloku hyd­rau­lic­kých roz­vaděčů vyža­du­jeme od zákaz­níka přes­nou spe­ci­fi­kaci, pro kte­rou byl vytvo­řen dotaz­ník MOBILE VALVE QUESTIONNAIRE.

Pro zákaz­ní­kův pro­jekt pak podle něj vytvoří ori­gi­nální kon­fi­gu­raci bloku s pří­sluš­nou doku­men­tací, která obsahuje

  • Podrobné hyd­rau­lické schéma
  • Situ­ační blo­kové schéma, které názorně zob­ra­zuje uspo­řá­dání všech sekcí roz­vaděčů i vstupní a závěrné sekce v daném bloku
  • Roz­pisku všech kom­po­nentů v bloku (ze které pří­padně vychází cenová nabídka)

Každý blok sesta­vený podle spe­ci­fi­kace zákaz­níka je ori­gi­ná­lem – zákaz­nic­kým výrob­kem, který pak nesmí být bez svo­lení toho zákaz­níka dodán „třetí straně“ a stejné pra­vi­dlo platí i pro doku­men­taci bloku.