Rozvaděče s otevřeným středem


Mobilní hydraulika Parker, mobilní rozvaděče s otevřeným středem, typ P70CF

Pří­vodní napá­jecí kanál pro­chází všemi sek­cemi bloku roz­vaděčů. Pokud jsou však šou­pátka všech roz­vaděčů v neut­rální stře­dové poloze a blo­kují tak pří­vod tla­ko­vého oleje do kte­ré­ho­ko­liv roz­vaděče, plný prů­tok čer­pa­dla odchází volně odpad­ním kaná­lem zpět do nádrže hyd­rau­lic­kého agre­gátu. Čer­pa­dlo je tak tla­kově odleh­čeno a zabra­ňuje se nad­měr­nému pře­hří­vání oleje.

Pokud některý z roz­vaděčů začne být ovlá­dán a jeho šou­pátko se vychýlí z neut­rální stře­dové polohy, uza­vře se záro­veň prů­chod do odpad­ního kanálu a plný prů­tok čer­pa­dla je pří­sluš­ným šou­pát­kem roz­ve­den na jednu či dru­hou stranu spo­tře­biče, hyd­rau­lic­kého válce či rotač­ního hydromotoru.

Roz­vaděče s ote­vře­ným stře­dem jsou určeny pro sys­témy vyba­vené čer­pa­dly s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem, nere­gu­lační. Jejich cha­rak­te­ris­ti­kou je:

  • Roz­vaděče jsou určeny pouze pro dis­tri­buci plného prů­toku čer­pa­dla ke spo­tře­bi­čům, určují smysl pohybu válců nebo otá­ček motorů a veli­kosti prů­toku je úměrná rych­lost válců resp. otáčky motorů.
  • Veli­kost prů­toku čer­pa­dla je dána jen jeho geo­me­t­ric­kým obje­mem a oka­mži­tou veli­kostí otá­ček jeho pohonu (např. spa­lo­va­cího motoru).
  • Všechny roz­vaděče v sek­cích jsou dimen­zo­vány na stejný prů­tok.
  • čin­nosti je vždy jen jeden z roz­vaděčů, který roz­vádí plný oka­mžitý prů­tok čerpadla.

Pro pro­jekty s čer­pa­dly s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem Par­ker nabízí roz­vaděče s ote­vře­ným stře­dem v typo­vých řadách P70CF, F130CF a H170CF, při­čemž číslo v kódo­vém ozna­čení značí při­bližně nomi­nální prů­tok v L/min. Všechny jsou pou­ži­telné pro pro­vozní tlaky až 320 bar. (Další para­me­try viz katalog.)