Rozvaděče se zpětnou vazbou


Mobilní hydraulika Parker. mobilní rozvaděče se zpětnou vazbou, typ L90LS

řívodní napá­jecí kanál pro­chází všemi sek­cemi bloku roz­vaděčů a prů­tok kaná­lem je  blo­ko­ván pokud jsou šou­pátka všech roz­vaděčů v neut­rální stře­dové poloze. Pokud některý z roz­vaděčů začne být ovlá­dán a jeho šou­pátko se vychýlí z neut­rální stře­dové polohy, tla­kový olej je při­vá­děn k pří­sluš­nému spo­tře­biči. Olej, který se vrací od spo­tře­biče zpět přes roz­vaděč, je svá­děn do odpad­ního kanálu, který opět pro­chází všemi sek­cemi a odvádí olej zpět do nádrže hyd­rau­lic­kého agregátu.

Roz­vaděče se zpět­nou vaz­bou jsou určeny pře­vážně pro sys­témy vyba­vené regu­lač­ními čer­pa­dly, tj. čer­pa­dly s pro­měn­ným, regu­lo­va­ným prů­to­kem. Pokud jsou pou­žity spo­lečně s nere­gu­lač­ním čer­pa­dlem s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem, sys­tém musí být opat­řen pře­pouš­tě­cím ven­ti­lem a je potřeba počí­tat s maře­ným výko­nem na něm. Pou­ží­vaná regu­lační čer­pa­dla mají buď regu­laci na kon­stantní tlak nebo nej­čas­těji regu­laci na kon­stantní prů­tok, tzv. „load sensing“. Cha­rak­te­ris­ti­kou roz­vaděčů pro tyto sys­témy je:

  • Roz­vaděče určují smysl pohybu jimi ovlá­da­ných válců resp. hyd­ro­mo­torů a záro­veň řídí veli­kost prů­toku k těmto spo­tře­bi­čům, čímž určují rych­lost pohybu válců resp. veli­kost otá­ček hydromotorů.
  • Roz­vaděče v jed­not­li­vých sek­cích bloku mohou být různě dimen­zo­vány podle veli­kosti jimi ovlá­da­ného spo­tře­biče, hyd­rau­lic­kého válce či rotač­ního hydromotoru.
  • V daném oka­mžiku může být ovlá­dán jeden i více rozvaděčů.
  • Každá sekce s roz­vadě­čem je zpra­vi­dla vyba­vena záro­veň kom­pen­zá­to­rem tla­ko­vého spádu, který při daném ote­vření roz­vaděče sta­bi­li­zuje prů­tok ke spo­tře­biči nezá­visle na jeho zátěži.
  • Blok roz­vaděčů je vyba­ven síti zpět­no­va­zeb­ních kanálů, ve kte­rých se sbí­hají tla­kové sig­nály z výstupů jed­not­li­vých roz­vaděčů, úměrné veli­kosti zátěže spo­tře­bičů, které řídí. Sys­té­mem výbě­ro­vých ven­tilů (shuttle val­ves) je sig­nál s nej­větší hod­no­tou pro­puš­těn do kom­pen­sá­toru regu­lač­ního čer­pa­dla, který pak pro­vádí regu­laci čer­pa­dla na kon­stantní prů­tok – load sensing. Sys­tém je tak ener­ge­ticky úsporný, s mini­mál­ními ztrátami výkonu.

Pro pro­jekty s regu­lač­ními čer­pa­dly Par­ker nabízí roz­vaděče s LS zpět­nou vaz­bou (pro Load Sensing regu­aci čer­pa­dla) v typo­vých řadách P70CP, F130CP, L90LS, K170LS & K220LS, M200LS & M400LS, při­čemž číslo v kódo­vém ozna­čení značí při­bližně nomi­nální prů­tok v L/min. Všechny jsou pou­ži­telné pro pro­vozní tlaky až 320 bar. (Další para­me­try viz katalog.)