Hydraulické válce


Svorníkový hydraulický válec Parker, typ 2A

Hyd­rau­lické válce patří mezi pohony vyko­ná­va­jící line­ární pohyb. Line­ární pohyb je rea­li­zo­ván tla­kem hyd­rau­lické kapa­liny na píst. Píst pře­náší sílu a pohyb pomocí píst­nice. Vzhle­dem ke sku­teč­nosti téměř nestla­či­telné hyd­rau­lické kapa­liny, může hyd­rau­lický válec dosa­ho­vat poměrně přes­ného posu­nutí pístu.

Par­ker port­fo­lio hyd­rau­lic­kých válců je velice široké a osvěd­čily se na trhu jako spo­leh­livé pohony růz­ných zaří­zení. Hyd­rau­lické válce se dělí podle kon­strukce a maxi­mál­ního tlaku pra­covní kapaliny.

Svorníkové hydraulické válce

Svor­ní­kový hyd­rau­lický válec jsou tvo­řeny před­ním a zad­ním víkem čtyřhran­ného tvaru. Mezi před­ním a zad­ním víkem je pomocí svor­níků upev­něna sil­nostěnná trubka, uvnitř které se pohy­buje píst. Píst je spo­jen s píst­nicí, která pro­chází stře­dem před­ního víka.

Mezi svor­ní­kové hyd­rau­lické válce patří typy 2A, 3L, 2H, 2HD, 3H, 3HD, HMI, HMIX, HMD a svor­ní­kové hyd­rau­lické válce z nere­zové oceli  SH, SHG.

  Kon­fi­gu­rá­tor pro 3D modely hyd­rau­lic­kých válců 3L, 2H, HMI a HMD

 

Hydraulické válce s předním a zadním víkem válcového tvaru

Hyd­rau­lický válec má mezi před­ním a zad­ním víkem, pomocí matic se závity, upev­ně­nou sil­nostěn­nou trubku. Uvnitř trubky se pohy­buje píst, který je spo­jen s píst­nicí pro­chá­ze­jící stře­dem před­ního víka. Mezi hyd­rau­lické válce s před­ním a zad­ním víkem vál­co­vého tvaru patří typy MMB, MMA.

Kompaktní hydraulické válce

Kom­paktní hyd­rau­lický válec se skládá z těla válce, do kte­rého je našrou­bo­vané přední a zadní víko. Mezi kom­paktní hyd­rau­lické válce patří typy CHE, CHD.

Elektrohydraulické osy

Elek­tro­hyd­rau­lická osa patří mezi svor­ní­kové válce s namon­to­va­ným hyd­rau­lic­kým pro­por­ci­o­nál­ním ven­ti­lem a řídící elek­tro­nic­kou jed­not­kou. Jedná se o kom­pletní řešení hyd­rau­lic­kého pohonu, který je scho­pen vysu­nout píst­nici do pře­dem sta­no­vené polohy v kom­bi­naci s dosa­že­ním poža­do­vané síly. Mezi elek­tro­hyd­rau­lické osy patří typ AXC.

Elektrohydraulické válce

Hyd­rau­lický pohon se skládá z kom­pakt­ního hyd­rau­lic­kého agre­gátu a hyd­rau­lic­kého válce. Hyd­rau­lický agre­gát je osa­zen zubo­vým čer­pa­dlem jehož pohon zajiš­ťuje elek­tro­mo­tor s napě­tím 12V nebo 24 V DC. Mezi elek­tro­hyd­rau­lické válce patří typ EHA.


Podrob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rau­lic­kým vál­cům / parker.com