Průmyslové hydraulické ventily a rozvaděče


Hydraulické ventily a rozvaděče Parker

 

Větší či menší množ­ství hyd­rau­lic­kých ven­tilů růz­ných typů a veli­kostí se nachází v kaž­dém hyd­rau­lic­kém obvodu mezi zdro­jo­vou částí (čer­pa­dla) a výko­no­vou částí (pří­mo­čaré nebo rotační motory).

Hyd­rau­lický ven­til a roz­vaděč zajiš­ťuje roz­vod pra­covní kapa­liny, řízení veli­kosti tlaku a prů­toku, mají pří­padně funkci pojist­nou, moni­to­ro­vací nebo i rea­li­zují některé logické funkce.

 

 

Hydraulické ventily a rozvaděče - přehled

Ven­tily pro řízení tlaku
Ven­tily pro řízení průtoku
Roz­vaděče
Zpětné ven­tily, hyd­rau­lické zámky, logické ventily
Pro­por­ci­o­nální ventily
Vestavné ven­tily (Slip-in)
Pří­slu­šen­ství, mon­tážní desky

Ventily pro řízení tlaku

Pře­pouš­těcí ven­tily řídí veli­kost poža­do­va­ného pro­voz­ního tlaku pře­pouš­tě­ním pře­by­tečné kapa­liny zpět do nádrže hyd­rau­lic­kého agre­gátu. Ve funkci pojist­ných ven­tilů zaru­čují nepře­kro­či­tel­nost nasta­vené maxi­mální hod­noty pro­voz­ního tlaku.

Redukční ven­tily redu­kují tlak kapa­liny dodá­vané čer­pa­dlem na nižší hod­notu za redukč­ním ventilem.

Ven­tily veli­kosti NG6 a NG10 se zpra­vi­dla ovlá­dají přímo, větší veli­kosti nepřímo, pro­střed­nic­tvím před­řa­ze­ného pilota.

Ventily pro řízení průtoku

Jed­no­du­ché škr­ticí ven­tily nebo ven­tily se sta­bi­li­zací tla­ko­vého spádu, tzv. regu­lá­tory prů­toku, které zaru­čují nezá­vis­lost říze­ného prů­toku na změ­nách tlaku před a za ventilem.

Kon­strukce někte­rých ven­tilů také mini­ma­li­zuje závis­lost říze­ného prů­toku na tep­lotě resp. visko­zitě pra­covní kapaliny.

Rozvaděče

Jsou to ven­tily pro řízení směru otá­čení rotač­ních motorů resp. směru pohybu pří­mo­ča­rých motorů (válců). Roz­vaděče Par­ker jsou výji­mečně 3-cestné, vět­ši­nou však 4-cestné s cestami – porty:

pří­vod tla­kové kapa­liny od zdroje do rozvaděče
A výstup z roz­vaděče ke spo­tře­biči (rotač­nímu motoru nebo válci)
B výstup z roz­vaděče ke spo­tře­biči (rotač­nímu motoru nebo válci)
T odvod kapa­liny z roz­vaděče do odpad­ního kanálu

Pro­po­jení cest P-A, B-T nebo nao­pak P-B, A-T určuje směr otá­čení rotač­ního motoru resp. směr posuvu pístu válce.

Zpětné ventily, hydraulické zámky, logické ventily

Ven­tily umož­ňu­jící jed­no­směrný prů­tok kapa­liny a jeho hra­zení v opač­ném směru.

Jejich kom­bi­nací lze dosáh­nout funkce hyd­rau­lic­kých zámku, které zne­možní napří­klad pohyb válce při odsta­vení zdroje pří­vodní tla­kové kapa­liny, a nebo lze jimi rea­li­zo­vat některé logické funkce.

Proporcionální ventily

Řídí veli­kost tlaku a prů­toku pra­covní kapa­liny úměrně veli­kosti elek­tric­kého řídi­cího sig­nálu. Řídicí sig­nál je buď napě­ťový (obvykle 0 — ± 10 V) nebo prou­dový (obvykle 0 — ± 20 mA nebo 4 — 20 mA).

Tla­kové pro­por­ci­o­nální ven­tily udr­žují nasta­ve­nou hod­notu pro­voz­ního tlaku odpo­ví­da­jící veli­kosti elek­tric­kého řídi­cího tlaku nebo pro­vozní tlak redu­kují na hod­notu úměr­nou elek­tric­kému řídi­címu signálu.

Prů­to­kové pro­por­ci­o­nální ven­tily řídí oka­mži­tou hod­notu prů­toku ven­ti­lem úměrně veli­kosti elek­tric­kého řídi­cího signálu.

Pro­por­ci­o­nální ven­tily – roz­vaděče pro­vá­dějí dis­tri­buci pra­covní kapa­liny z pří­vod­ního tla­ko­vého kanálu P do kanálů A, B ke spo­tře­biči a do odpad­ního kanálu T. Prů­tok kapa­liny cestami P-A, B-T resp. P-B, A-T je úměrný veli­kosti a pola­ritě elek­tric­kého řídi­cího sig­nálu. Úměrný řídi­címu sig­nálu je i tlak v kaná­lech A, B ke spotřebiči.

Ser­vo­ven­tily mají funkci pro­por­ci­o­nál­ních ven­tilů – roz­vaděčů, ale jejich kon­strukce jim dává oproti běž­ným pro­por­ci­o­nál­ním ven­ti­lům vyšší přes­nost a výrazně lepší dyna­mické cha­rak­te­ris­tiky. Pou­ží­vají se pro nároč­nou regu­laci v sys­té­mech s uza­vře­nou regu­lační smyčkou.

Některé pro­por­ci­o­nální ven­tily mají přímo na svém těle inte­gro­va­nou řídicí elek­tro­niku, která řídicí sig­nál níz­kého výkonu zesi­luje na prou­dový sig­nál vyš­šího výkonu pro ovlá­dání vlast­ního ven­tilu. Pro řízení těch ven­tilů, které takto vyba­veny nejsou, jsou k dis­po­zici externí moduly s řídicí elek­tro­ni­kou, která v někte­rých pří­pa­dech umož­ňuje i uzavřít regu­lační smyčku se zpět­nou vazbou.

Přímo ovlá­dané pro­por­ci­o­nální DC ven­tily série D1FC / D3FC se sen­zo­rem zpětné vazbyikona-new


Vestavné ventily (Slip-in)

Dvou­polo­hové dvou­cestné ven­tily rea­li­zo­vané kužel­kou pře­ru­šu­jící hyd­rau­lic­kou cestu zaví­rá­ním do sedla. Jejich pro­ve­dení je před­ur­čuje pro zástavbu do otvorů s roz­měry podle stan­dardu ISO, které se vytvá­řejí v růz­ných roz­vod­ných kost­kách a tvoří tak inte­gro­vané hyd­rau­lické obvody s řadou výhod jako je úspora spo­jo­va­cího mate­ri­álu (šrou­bení, potrubí, hadic), zmen­šení hyd­rau­lic­kých ztrát prou­dící kapa­liny v krát­kých cestách a vylou­čení vib­rací způ­so­bo­va­ných pruž­ností potrub­ních a hadi­co­vých spojů.

Vestavné ven­tily se po zabu­do­vání do otvoru pře­krý­vají růz­nými typy desek s nástav­bou ovlá­da­cích ventilů-pilotů, které vestav­ným ven­ti­lům dávají funkci ven­tilů tla­ko­vých, škr­ti­cích či roz­vaděčů, a to i s mož­ností pro­por­ci­o­nální funkce.

Příslušenství, montážní desky

Exis­tuje něko­lik způ­sobů mon­táže hyd­rau­lic­kých ven­tilů a roz­vaděčů a jejich pro­po­jení v hyd­rau­lic­kém obvodu: Mon­táž na desku, vestavba do roz­vodné kostky (slip-in), při­po­jení přímo do potrubí nebo také mon­táž ven­tilů v sendvi­čo­vém pro­ve­dení ver­ti­kálně jeden na druhý, do „komínku“.

Pro všechny tyto druhy mon­táže jsou k dis­po­zici mon­tážní desky a roz­vodné kostky v mnoha vari­an­tách včetně spo­jo­va­cího mate­ri­álu (šrouby, svorníky).

K pří­slu­šen­ství ven­tilů mon­to­va­ných do hyd­rau­lic­kého obvodu patří též kon­t­rolní sní­mače tlaku s pře­pí­nači měři­cích míst, tla­kové spí­nače („vysí­lače tlaku“) a také tla­kové zesilovače.


Podrob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rau­lic­kým ven­ti­lům a roz­vadě­čům / parker.com