Hydromotory


Axiální pístový motor s nakloněným blokem - typ V14

Hyd­ro­mo­tory jsou výkonné prvky hyd­rau­lic­kého sys­tému, schopné vyvi­nout i značné momenty zpra­vi­dla ve vel­kém roz­sahu otá­ček. Jsou vyu­ží­vány v prů­mys­lo­vých i mobil­ních sys­té­mech včetně sys­témů pojezdů. Svým kon­strukč­ním prin­ci­pem jsou téměř totožné s čer­pa­dly stej­ného typu.

Vstup­ními veli­či­nami hyd­ro­mo­torů jsou tlak a prů­tok, výstup­ními pak moment a otáčky — opačně než u čerpadel.

Ve srov­nání s jinými prin­cipy motorů (napří­klad elek­tro­mo­tory) se hyd­ro­mo­tory stej­ných para­me­trů vyzna­čují velmi níz­kou hmot­ností, malým setr­vač­ným momen­tem a snad­nou řiditelností.

 

Produkty v kategorii Hydromotory