Hydromotory s konstantním geometrickým objemem


Axiální pístový motor s nakloněným blokem - typ F11

Hyd­ro­mo­tory s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem jsou pou­ží­vány k hyd­rosta­tic­kým poho­nům jak v prů­mys­lové tak mobilní hyd­rau­lice. Ve spo­jení s regu­lač­ním čer­pa­dlem tvoří hyd­rosta­tický pohon s regu­lač­ním rozpě­tím až 1:5. V pří­padě potřeby vět­šího regu­lač­ního rozpětí je třeba pou­žít i regu­lační hydromotor.

K dis­po­zici jsou motory zubové, lame­lové, gero­to­rové a pís­tové — tyto jak s naklo­ně­ným blo­kem tak i se šik­mou deskou.

Axi­ální pís­tové hyd­ro­mo­tory s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem a naklo­ně­ným blo­kem se vyzna­čují paten­to­va­nou kon­strukcí s kuže­lo­vým pře­vo­dem a písty, pře­ná­še­jí­cími pouze axi­ální síly.

Kon­strukce umož­ňuje dosáh­nout  vel­kých úhlo­vých zrych­lení a vysoce nad­stan­dart­ních otá­ček - až 14 000 otá­ček / min. Tato kon­strukce axi­ál­ních pís­to­vých hyd­ro­mo­torů není cit­livá na tep­lotní šoky ani nízké teploty.

Hydromotory s konstantním geometrickým objemem

Axi­ální pís­tové hydromotory

 Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ F1
Maxi­mální tlak 350 bar
Geo­me­t­rický objem 25,6 až 118,5 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 1700 až 3000 ot/min

 

Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ F11
Maxi­mální tlak 420 bar
Geo­me­t­rický objem 4,9 až 19 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 8900 až 14000 ot/min

 

Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ F12
Maxi­mální tlak 480 bar
Geo­me­t­rický objem 30 až 242 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 3000 až 7300 ot/min

 

Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ Gold Cup
Maxi­mální tlak 420 bar
Geo­me­t­rický objem 989 až 501 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 3600 ot/min

Radi­ální pís­tové hydromotory

Vyzna­čují se paten­to­va­nou kon­strukcí zajiš­ťu­jící menší roz­měry a hmot­nost než je u jiných kon­strukcí. Mož­nost vesta­vění sní­mače otá­ček typu tacho­ge­ne­rá­tor nebo encoder.

Radi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ MR a MRE
Maxi­mální tlak 350 až 420 bar
Geo­me­t­rický objem 32,1 až 8226 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 120 až 1400 ot/min

 

 Radi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ MRT, MRTE a MRTF
Maxi­mální tlak 250 až 300 bar
Geo­me­t­rický objem 7100 až 23000 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 50 až 150 ot/min

Zubové hyd­ro­mo­tory

Jsou vyrá­běny v dura­lo­vém nebo oce­lo­li­ti­no­vém pro­ve­dení. Nabí­zejí mož­nost insta­lace růz­ných ven­tilů do tělesa nebo víka motoru a insta­laci sní­mače otáček.

Zubový hyd­ro­mo­tor — dura­lové pro­ve­dení — typ PGM500
Maxi­mální tlak 160 až 280 bar
Geo­me­t­rický objem 0,8 až 7,9 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 3000 až 5000 ot/min

 

Zubový hyd­ro­mo­tor — dura­lové pro­ve­dení — typ PGM511  
 
Maxi­mální tlak 155 až 250 bar
Geo­me­t­rický objem 6 až 33 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 2000 až 3500 ot/min
 

 

Zubový hyd­ro­mo­tor — oce­lo­li­ti­nové pro­ve­dení — typ PGM620
Maxi­mální tlak 210 až 275 bar
Geo­me­t­rický objem 16 až 52 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 3000 až 3500 ot/min

 

Zubový hyd­ro­mo­tor — oce­lo­li­ti­nové pro­ve­dení — typ PGM640
Maxi­mální tlak 180 až 310 bar
Geo­me­t­rický objem 30 až 100 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 3000 ot/min

 Gerotory

Maxi­mální tlak 200 až 330 bar
Geo­me­t­rický objem 36 až 1000 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 70 až 1160 ot/min

 Lame­lové hydromotory

Maxi­mální tlak 230 až 320 bar
Geo­me­t­rický objem 6,3 až 222 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 5000 ot/min

 

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k axi­ál­ním pís­to­vým hyd­ro­mo­to­rům / parker.com

 

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k radi­ál­ním pís­to­vým hyd­ro­mo­to­rům / parker.com

 

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k lame­lo­vým hyd­ro­mo­to­rům / parker.com

 

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ostat­ním hyd­ro­mo­to­rům / parker.com