Regulační hydromotory


Axiální pístový motor s nakloněným blokem - typ V12

Regu­lační hyd­ro­mo­tory se uplat­ňují v hyd­rau­lic­kých sys­té­mech, kde je potřeba vyvo­dit vysoké momenty nebo vysoké otáčky a to často ve veli­kém rozpětí. Rotační hyd­ro­mo­tory pře­vádí hyd­rau­lic­kou ener­gii - t.j. tlak a prů­tok, na mecha­nic­kou ener­gii — t.j. moment a otáčky. V mobil­ním sek­toru se hyd­ro­mo­tory pou­ží­vají i pro pojezd strojů. S výho­dou jsou ve spo­jení s aku­mu­lá­tory vyu­ží­vány i pro stále žáda­nější reku­per­aci ener­gie — úsporná “zelená” řešení.

Hyd­ro­mo­tory roz­dě­lu­jeme na zubové, lame­lové a pístové.

Lame­lové a pís­tové jsou k dis­po­zici v pro­ve­dení buď s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem nebo pro­měn­ným geo­me­t­ric­kým obje­mem — tedy regulační.

 

 

Regu­lační hydromotory

Axi­ální pís­tové hydromotory

 Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ T12
Maxi­mální tlak 480 bar
Geo­me­t­rický objem 60 a 80 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 6250 až 7000 ot/min

 

Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ V14
Maxi­mální tlak 480 bar
Geo­me­t­rický objem 110 a 160 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 5700 až 6500 ot/min

 

Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor s naklo­ně­ným blo­kem — typ V12
Maxi­mální tlak 480 bar
Geo­me­t­rický objem 60 a 80 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 6250 až 7000 ot/min

 

Axi­ální pís­tový hyd­ro­mo­tor — typ Gold Cup
Maxi­mální tlak 420 bar
Geo­me­t­rický objem 98,9 až 501 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 3600 ot/min

Radi­ální pís­tové hydromotory

Vyzna­čují se paten­to­va­nou kon­strukcí, zajiš­ťu­jící menší roz­měry a hmot­nost než je u jiných kon­strukcí. Nabízí mož­nost vesta­vění sní­mače otá­ček typu tacho­ge­ne­rá­tor nebo encoder.

Radi­ální pís­tový motor dvou­ob­je­mový — typ MRD a MRDE
Maxi­mální tlak 250 až 300 bar
Geo­me­t­rický objem 152 až 8226 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 120 až 1400 ot/min

 

Radi­ální pís­tový motor regu­lační — typ MRV a MRVE
Maxi­mální tlak 250 až 300 bar
Geo­me­t­rický objem 133 až 8226 cm3/ot
Maxi­mální otáčky 120 až 1000 ot/min

 

 

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k axi­ál­ním pís­to­vým hyd­ro­mo­to­rům / parker.com

 

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k radi­ál­ním pís­to­vým hyd­ro­mo­to­rům / parker.com