Hydropneumatické akumulátory


cz-blasenspeichergruppe

 

Hyd­rop­ne­u­ma­tické aku­mu­lá­tory Par­ker Olaer umož­ňují aku­mu­lo­vat, a dle potřeby opět vyu­žít tla­ko­vou ener­gii pře­ná­še­nou  kapa­li­nou. Nej­čas­tější pou­žití je u hyd­rau­lic­kých pohonů, kde aku­mu­lá­tor nabízí mož­nost zástavby pod­statně men­šího hyd­rau­lic­kého čer­pa­dla, a tím i sní­žení elek­tric­kého pří­konu. Často také slouží jako ener­ge­tická a bez­peč­nostní rezerva — při výpadku elek­trické ener­gie umož­ňuje aku­mu­lá­tor např. dodá­vat ener­gii pro nou­zové mazání hyd­rosta­tic­kých loži­sek, dokon­čení pra­cov­ního cyklu stroje, nebo jeho uve­dení do bez­peč­ného stavu. Parker_OLAER_logo

Hyd­rop­ne­u­ma­tické aku­mu­lá­tory jsou schopny s mini­mál­ními nároky na údržbu zajis­tit spo­leh­li­vou funkci hyd­rau­lic­kého okruhu, a to i v pří­padě nároč­ných pro­voz­ních požadavků.

 

 

Hydropneumatické akumulátory s dokumentací

Všechny tyto výrobky lze dodat s doku­men­tací vyho­vu­jící legisla­tiv­ním poža­dav­kům vyža­do­va­ných jed­not­li­vými zeměmi po celém světě PED 2014/68/EU, ASME, SELO, CRN, CUTR 032/2013 (dříve GOST R), ATEX EX a další.

Hyd­rop­ne­u­ma­tické vakové akumulátory

Spo­leh­li­vost, široká nabídka vyrá­bě­ných veli­kostí a pra­covní tlak 330 bar (na přání i více) jsou hlavní před­ností těchto hyd­rau­lic­kých prvků. Robustní a roze­bí­ra­telná kon­strukce zaru­čuje vyso­kou život­nost a umož­ňuje pří­pad­nou výměnu poško­ze­ného pry­žo­vého vaku. Vakové aku­mu­lá­tory je možno dopo­ru­čit pro nepře­tr­žitý pro­voz v těch nej­těž­ších pod­mín­kách. Par­ker má mnoho zákaz­nic­kých řešení, kde lze kom­bi­no­vat různé mate­ri­ály vaků a povr­cho­vých úprav tla­ko­vých nádob, což umož­ňuje pou­žít tyto výrobky i pro spe­ci­ální apli­kace. Vakové aku­mu­lá­tory Olaer lze najít pod ozna­če­ním EHV (vyso­kotlaké hyd­rop­ne­u­ma­tické aku­mu­lá­tory, dříve ozna­čo­vané IHV) či EBV (níz­kotlaké hyd­rop­ne­u­ma­tické aku­mu­lá­tory, dříve ozna­čo­vané IBV), původní vakové aku­mu­lá­tory Par­ker pak pod BAE (Evrop­ská vari­anta), či BA (US varianta).

Hyd­rop­ne­u­ma­tické mem­brá­nové akumulátory

Jejich výho­dou je jed­no­du­chá a lehká kon­strukce, malé roz­měry, rela­tivně nízká cena  široký roz­sah pra­cov­ního tlaku - poměr plni­cího a maxi­mál­ního pra­cov­ního tlaku činí až 1:8. Jsou zvláště vhodné pro nasa­zení v mobilní hyd­rau­lice. Dále se pou­ží­vají pře­de­vším u obrá­bě­cích a tvá­ře­cích strojů. Hyd­rop­ne­u­ma­tické mem­brá­nové aku­mu­lá­tory Par­ker Olaer jsou ozna­čeny DA (dříve ELM / OLM či AD).

Hyd­rop­ne­u­ma­tické pís­tové akumulátory

Par­ker Olaer pís­tové aku­mu­lá­tory mohou být dodá­vány v širo­kém sor­ti­mentu, s těs­ně­ním vhod­ným pro nízké a vysoké tlaky a tep­loty a také pro spe­ci­ální kapa­liny. Mate­ri­ály všech kom­po­nentů mohou být zvo­leny pro kon­krétní apli­kaci a tato velká fle­xi­bi­lita je výho­dou pís­to­vých aku­mu­lá­torů. Obecně nejsou tyto typy aku­mu­lá­torů vhodné pro tlu­mení a jsou cit­li­vější na úro­veň zne­čiš­tění pra­covní kapa­liny. Jejich výho­dou však je mož­nost pou­žití při vel­kých tep­lot­ních roz­dí­lech a vel­kých změ­nách (pokle­sech) tlaku. Umož­ňují také sní­mání polohy pístu a tím i zpět­nou kon­t­rolu nad sta­vem kapa­liny v aku­mu­lá­toru. Často se také pou­ží­vají ve spo­jení s pří­dav­nými tla­ko­vými dusí­ko­vými lah­vemi. Par­ker má něko­lik výrob­ních řad pís­to­vých aku­mu­lá­torů, původní Par­ker jsou ozna­čo­vané jako A, AP, či ACP série; výrobky Olaer pak EHP.

  Soft­ware pro dimen­zo­vání aku­mu­lá­torů Par­ker Olaer, verze 2.2.0.3

Pojistné a uza­ví­rací bloky

S ohle­dem na bez­peč­nostní před­pisy (DIN 24552) dopo­ru­ču­jeme spolu s aku­mu­lá­to­rem vždy pou­ží­vat uza­ví­rací a pojistný blok, který slouží k jiš­tění, uza­ví­rání a odleh­čení aku­mu­lá­toru. Sou­částí tohoto bloku je pojistný ven­til, který chrání aku­mu­lá­tor před nepří­pust­ným pře­tla­kem a jeho nasta­vení nelze měnit. Pro jeho spo­jení s aku­mu­lá­to­rem je třeba pou­žít pří­slušný adapter. Pojistné bloky se vyrá­bějí ve dvou řadách, a to mecha­nicky ovlá­dané a elek­tricky ovládané.

Dva druhy pojist­ných a uza­ví­ra­cích bloků:

  1. ozna­čo­vané jako DI  — původní pro­dukt Olaer
  2. ozna­čo­vané jako SBA  — původní pro­dukt Parker

Oba tyto výrobky mají stej­nou funkci, sou­částí DI bloku je adap­tér, sou­částí SBA bloku není a je třeba jej objed­nat zvlášť.  Kom­pletní nabídku najdete v kata­logu Accu­mu­la­tors, Acces­so­ries and Spares.

Hyd­raulické tlu­miče, pro­dukty OIL&GAS a příslušenství

V pří­padě potřeby tlu­mení hyd­rau­lic­kých pulzů, např. od hyd­rau­lic­kého čer­pa­dla, lze vyu­žít spe­ci­álně vyvi­nuté tlu­miče — oce­lové prů­běžné tlu­miče SH, či nere­zové pro­ve­dení s vakem APD, BPD.

Spe­ci­ální pro­ve­dení výrobků pro trhy OIL&GAS pak zajiš­ťuje naše výrobní divize Par­ker Olaer v San­dy­croft (dříve Olaer Faw­cett Chris­tie) v Anglii.

Pří­slu­šen­ství hyd­rop­ne­u­ma­tic­kých akumulátorů

  • objímky
  • kon­zoly
  • ply­nové lahve
  • plnicí sady
  • redukce
  • náhradní díly – opra­vá­ren­ské kity, vaky, těs­nící sady, plnící ventilky

 


Podrob­nější tech­nické infor­mace k hyd­rop­ne­u­ma­tic­kým aku­mu­lá­to­rům / parker.com