Hydraulické vestavné ventily


Hydraulické vestavné ventily Parker

Vestavný hyd­rau­lický ven­til je sou­částí kaž­dého hyd­rau­lic­kého obvodu. Hyd­rau­lické ven­tily jsou umís­těné mezi zdro­jem tlaku a prů­toku hyd­rau­lické kapa­liny (čer­pa­dlem) a výko­no­vou částí hyd­rau­lic­kého obvodu (hyd­rau­lic­kým vál­cem, rotač­ním hyd­ro­mo­to­rem, pří­padně jiným prv­kem). Ven­tily jsou roz­dě­leny dle funkce, veli­kosti, maxi­mál­ního tlaku v sys­tému a poža­do­va­ného průtoku.

Základ­ním kon­strukč­ním prv­kem vestav­ného hyd­rau­lic­kého ven­tilu je vnější závit na tělese ven­tilu, který slouží k zašrou­bo­vání ven­tilu do hyd­rau­lic­kého bloku.  Pře­hled hyd­rau­lic­kých vestav­ných ven­tilů, bloků a elek­tro­niky je uve­den v kata­logu HY15-3502/US. Jed­not­livé kapi­toly kata­logu HY15-3502/US jsou roz­dě­leny dle funkce ventilů.

 

 

Zpětné ven­tily / kata­log CV section

Zpětné ven­tily pří­padně jed­no­směrné ven­tily zajiš­ťují prů­tok hyd­rau­lické kapa­liny v jed­nom směru. Kom­bi­nací těchto ven­tilů lze rea­li­zo­vat funkci hyd­rau­lic­kého zámku a některé logické funkce.

Pře­pí­nací ven­tily / kata­log SH section

Pře­pí­nací ven­tily patří mezi logické ven­tily, které mají nej­čas­těji dvě vstupní hrdla a jedno výstupní hrdlo. Ven­til pře­smě­ruje prů­tok hyd­rau­lické kapa­liny dle veli­kosti hyd­rau­lic­kého tlaku na vstup­ních hrdlech.

Brz­dné vestavné ven­tily / kata­log LM section

Brz­dné ven­tily jsou určeny pro regu­laci hyd. válce a hyd­ro­mo­toru při spouš­tění nebo zve­dání zátěže.

Ven­tily pro řízení prů­toku / kata­log FC section

Mezi ven­tily pro řízení prů­toku patří škr­tící ven­tily nebo ven­tily se sta­bi­li­zací tla­ko­vého spádu. Tyto ven­tily zajiš­ťují nezá­vis­lost říze­ného prů­toku na změ­nách tlaku v hyd­rau­lic­kém obvodu.

Ven­tily pro řízení tlaku / kata­log PC section

Ven­tily pro řízení tlaku se dělí na pře­pouš­těcí a redukční. Pře­pouš­těcí ven­til udr­žuje nasta­vený tlak v hyd­rau­lic­kém obvodu pře­pouš­tě­ním pře­by­tečné kapa­liny zpět do nádrže. Redukční ven­til udr­žuje nasta­vený kon­stantní tlak na výstup­ním hrdle ventilu.

Logické ven­tily / kata­log LE section

Ven­tily se dělí dle kon­strukč­ního pro­ve­dení na sed­lové a šou­pát­kové. Pomocí logic­kých ven­tilů lze rea­li­zo­vat mnoho funkcí hyd­rau­lic­kého obvodu.

Hyd­rau­licky řízené roz­vaděče / kata­log DC section

Ven­tily roz­dě­lu­jeme dle počtu poloh a počtu hrdel (cest). Do této kapi­toly patří dvou-cestné a tří-cestné hyd­rau­licky ovlá­dané ven­tily. Ven­tily jsou dvou až tří polohové.

Manu­álně ovlá­dané ven­tily / kata­log MV section

Ven­tily s ruč­ním ovlá­dá­ním jsou k dis­po­zici v mnoha vari­an­tách se zajiš­tě­ním a bez zajiš­tění poža­do­vané polohy šou­pátka nebo kuželky.

Sole­no­i­dové ven­tily, roz­vaděče / kata­log SV section

Do uve­dené kapi­toly patří dvou­cestné až čtyř­cestné elektro-hydraulicky ovlá­dané ven­tily. Ven­tily jsou dvou až tří polohové.

Pro­por­ci­o­nální ven­tily / kata­log PV section

Pro­por­ci­o­nální ven­tily se roz­dě­lují dle regu­lo­vané veli­činy. Pro­por­ci­o­nálně je možno regu­lo­vat tlak a prů­tok hyd­rau­lické kapaliny.

Elek­tro­nika pro řízení ven­tilů / kata­log CE section

Tato kapi­tola obsa­huje el-cívky a elek­tro­niku pro řízení ventilů.

Hyd­rau­lické bloky a typy závitů pro vestavné ven­tily / kata­log BC section

Sou­částí této kapi­toly jsou stan­dardní hyd­rau­lické bloky a typy závitů potřebné pro vestavné ventily.

  3D modely hyd­rau­lic­kých ven­tilů a bloků - apli­kace a pří­klady použití

Tech­nické infor­mace / kata­log TD section

Kapi­tola popi­suje základní vzorce pro výpo­čet hyd­rau­lic­kého obvodu a mat­ri­ály těs­ní­cích prvků vestav­ných ventilů.

hyperlink

Podrob­nější tech­nické infor­mace k vestav­ným ven­ti­lům / parker.com