Instrumentace


IPD02070007-S

Jsme mezi­ná­rodní špič­kou v oblasti pří­stro­jové tech­niky - instru­men­tace a řízení pro­cesů.  Vyrá­bíme a dodá­váme kom­po­nenty pro velmi vyso­kou čis­to­tu pro­vozu, pro kri­tické apli­kace do vyso­kých tlaků, tep­lot nebo pro pou­žití agre­siv­ních a nebez­peč­ných médií v oblasti pet­ro­che­mic­kého a che­mic­kého zpra­co­va­tel­ského prů­myslu, rop­ného a ply­ná­ren­ského prů­myslu, výroby elek­trické ener­gie, roz­borů vody, bio­far­ma­cie, výroby polo­vo­dičů a ana­ly­tic­kých zařízení.

Základ­ním pro­duk­tem v instru­men­taci jsou šrou­bení růz­ných typů, z nichž nej­více pou­ží­vané je dvou­krouž­kový sys­tém nazý­vaný A-lok. Vel­kou kate­go­rii pak tvoří ven­tily, zákla­dem našeho port­fo­lia jsou kulové ven­tily, jeh­lové ven­tily, pojistné ven­tily a zpětné ven­tily, dopl­něné instru­men­tač­ními rych­lo­spoj­kami nebo fil­try. Výraz­nou oblast v Par­ker instru­men­taci tvoří ven­ti­lové bloky – mani­foldy s širo­kou mož­ností jejich voli­telné modi­fi­kace (opti­ons) nebo i přímo zákaz­nic­kým řeše­ním. Nabídka mani­foldů je roz­ší­řena i o ochranné skříně.

Z pro­duktů zamě­ře­ných spíše na ana­ly­tiku můžeme nabíd­nout prů­to­ko­měry plo­vá­kové i hmot­nostní, regu­lá­tory tlaku, vzor­ko­vací láhve nebo celé ana­ly­tické sys­témy. Veš­kerý instru­men­tační sor­ti­ment lze dopl­nit nabíd­kou tru­bek, hadic a potřeb­ným nářa­dím.

Přístrojová technika pro měření a regulaci - prodejní síť

Výrobu zajiš­ťuje celo­svě­tově dva­náct závodů, dis­tri­buční síť spo­leč­nosti Par­ker je nej­kom­plex­nější na celém světě. Dodávky v České Repub­lice a na Slo­ven­sku zajiš­ťuje nejen obchodní a ser­visní spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin, ale jsou dostupné také u spe­ci­a­li­zo­va­ných dis­tri­bu­torů zamě­řu­jí­cích se na instru­menty pro měření a regu­laci.

Produkty v kategorii Instrumentace