Analytické systémy


Analytické zařízení Parker, přepínací zařízení (Changeover)

Ana­ly­tické sys­témy jsou určeny pře­de­vším pro che­mický, pet­ro­che­mický a zpra­co­va­tel­ský prů­mysl. Vyu­žití nalez­nou rov­něž v labo­ra­to­řích a ana­ly­tice. Některé ana­ly­tické sys­témy - smě­šo­vače plynů Par­kerbyly vyvi­nuty jako reakce na poptávku prů­myslu, jak sní­žit náklady na míchání či ředění plynů pro labo­ra­torní, prů­mys­lové a pro­cesní ana­ly­tické apli­kace. Tento sys­tém může při­nést výrazné úspory ve výši až dva­ceti pro­cent oproti nákupu hoto­vých směsí plynů. V našem port­fo­liu najdete také zaří­zení na usměr­ňo­vání prů­toku plynů — pře­pí­nací zaří­zení Chan­ge­O­ver nebo modu­lární sys­tém pro řízení prů­toku plynů Intra­Flow™ a R-max™.

parker_veriflo_trans_BG

 

 

 

Analytické systémy - přehled

 Typ zaří­zení

Cha­rak­te­ris­tika zařízení

 Katalog

Pře­pí­nací zaří­zení — ChangeOver       
Kom­paktní moduly jsou určeny na usměr­ňo­vání prů­toku plynů a zajiš­tění kon­ti­nu­ál­ních dodá­vek plynu ze dvou zdrojů. K pře­pnutí z jed­noho zdroje (např. tla­kové lahve) na zdroj druhý dojde auto­ma­ticky s cílem maxi­mál­ního vyu­žití náplně v prv­ním zdroji. kata­log COSE
kata­log COSM
Intra­Flow™ a R-max™
Modu­lární sys­tém vyvi­nutý pro pou­žití ana­ly­tic­kých a labo­ra­tor­ních pod­mí­nek řízení prů­toku plynů. Výhody sys­tému jsou malá nároč­nost na mon­táž, fle­xi­bilní mož­nost pře­sta­vení nebo roz­ší­ření sys­tému, jed­no­du­chost  a rych­lost mon­táže a výborné těs­nící vlastnosti. 4250 Intra­Flow
4140-R R–max
Smě­šo­vač plynů
Sys­tém umož­ňuje míchat nebo ředit až pět kom­po­nentů plynů pro výrobu vlastní směsi plynů potřebné pro přesné kalib­race nebo ově­řo­vání stan­dardů.  Sys­tém pra­cuje v roz­sahu pro­cent až ppb. Gas Blen­ding Systém

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ana­ly­tic­kým sys­té­mům ChangeOver/ parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ana­ly­tic­kým sys­té­mům Mini ChangeOver/ parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ana­ly­tic­kým sys­té­mům R-max / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ana­ly­tic­kým sys­té­mům Intra­Flow / parker.com