Filtry


Instrumentační filtr Parker, Inline filtr, série F

Fil­try slouží k ochraně pří­strojů před nežá­dou­cími vlivy mate­ri­álů jakými jsou prach, piliny, špony a jiné cizí částice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtry - přehled

Typ fil­tru

Cha­rak­te­ris­tika filtru

 Katalog

Řada F         
Základní řada typu Inline, přímý filtr s fil­trační vlož­kou 1, 5, 10, 50, 100, 250 a 450 mik­ronů až do 414 bar. 4130-F
Řada FT
Řada fil­trů typu “T” s fil­trační vlož­kou 1, 5, 10, 50, 100, 250 a 450 mik­ronů až do 414 bar.  Tvar “T” umož­ňuje výměnu fil­trační vložky bez odpo­jení fil­tru z insta­lace. Filtr lze také dodat ve vari­antě s “Bypas­sem”, kde obto­ková smyčka zajiš­ťuje prů­běžné samo­čiš­tění fil­trační vložky.   4130-FT
Řada MPF
Řada typu Inline, pří­mého fil­tru pro vyso­kotlaké apli­kace do 1379 bar. na vyžá­dání 

Podrob­nější tech­nické infor­mace k fil­t­rům, řada FT / parker.com