Fluoropolymerové (PFTE/PFA) komponenty Partek


Fluoropolymerové šroubení, ventily a další komponenty pro instrumentaci, výrobní divize Partek, Parker

Flu­o­ro­po­ly­me­rové kom­po­nenty (PFA/PTFE) jsou odolné, bez­úka­pové výrobky výrobní divize Par­tek, které se hojně vyu­ží­vají v che­mické, potra­vi­nář­ském nebo far­ma­ceu­tic­kém prů­myslu, při výrobě polo­vo­dičů nebo ana­ly­tic­kých pří­strojů. Tyto výrobky se dopo­ru­čují pro apli­kace s tlaky do 8 barů a koro­du­jící média při tep­lo­tách do 204°C. Všechny povrchy, které při­jdou do kon­taktu s médiem jsou z che­micky inert­ního a korozi odol­ného PFA nebo PTFE.

 

 

Fluoropolymerové šroubení a ventily - přehled

Typ výrobku

Cha­rak­te­ris­tika výrobku

 Katalog

Par­flare PFA
Trub­kové šrou­bení s níz­kým mrt­vým obje­mem, což sni­žuje mož­nost zachy­cení čás­tic a růst baterií. 4181
Par­grip PFA
Trub­kové šrou­bení vhodné pro apli­kace, kde je nutno zajis­tit snad­nou mon­táž. Nevy­ža­duje upra­vené trubky. 4181
Par­bond PFA
Trub­kové šrou­bení s fixací svá­ře­ním, bez závi­to­vého spoje a plo­chy, kde se usa­zují čás­tice. Umož­ňuje bez­úka­pové spojení. 4181
další PFA/PTFE výrobky
Kulové ven­tily, jeh­lové ven­tily, pojistné ven­tily, zpětné ven­tily, sole­no­i­dové ven­tily, roz­pra­šo­vací pis­tole, prů­to­ko­měry, trubky a hadice.  4180, 4182, 4183

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA trub­ko­vému šrou­bení, typ PARFLARE / parker.com

 Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA trub­ko­vému šrou­bení, typ PARGRIP / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA trub­ko­vému šrou­bení, typ PARBOND / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFE pro­gramu, mano­me­try (tla­ko­měry) / parker.com

Podrob­nější tech. infor­mace k PFA / PTFE pro­gramu, mano­me­try do potrubí / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFA pro­gramu, jeh­lový ven­til / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFA pro­gramu, kulový ven­til / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFA pro­gramu, zpětný ven­til / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFA pro­gramu, prů­to­ko­měry, řada 3 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFA pro­gramu, prů­to­ko­měry, řada 4 / parker.com

Podrob­nější tech­nické infor­mace k PFA / PTFA pro­gramu, regu­lá­tory zpět­ného tlaku / parker.com